3. Naturtillgångar brukas hållbart

Miljömålet Naturtillgångar brukas hållbart består av fyra delmål.
Två av dem bedöms delvis vara uppnådda under 2009-2020. De två övriga bedöms inte vara uppnådda. Totalt sett bedöms miljömålet delvis vara uppnått. Miljömålets trend bedöms vara oklar då den inte går att bedöma eftersom det bland annat saknas nyckeltal för biologisk mångfald. Den övervägande delen av nyckeltalen uppvisar dock en svag positiv trend.

De fyra delmålen inom Naturtillgångar brukas hållbart

  • Malmö ska växa resurssnålt
  • Jordbruket i Malmö ska vara hållbart
  • Vattentillgångarna ska skyddas
  • Malmönaturen ska värnas

Arbetet med att bruka Malmös naturresurser hållbart har inte varit prioriterat då exploateringshänsynen gått före med ianspråktagande av stora markområden allt längre ut från tätortskärnan och utfyllnader i havet som följd. Intentionen i nuvarande översiktsplan är att Malmö främsta ska växa inåt, innanför Yttre Ringvägen. Detta möjliggör idag ett mer hållbart brukande av marken utanför tätorterna i kommunen.

Öresunds havsmiljö har utvecklats i en positiv riktning, tack vare bland annat ett långvarigt trålförbud i området, och är numera en unik miljö med exempelvis ålgräsängar och blåmusselbankar som är viktiga förutsättningar för livskraftiga ekosystem. Grundvattnet är på flera ställen förorenat och den biologiska mångfalden är hotad då naturområden försvinner.

Miljöbarometern - om målets resultat