1. Sveriges klimatsmartaste stad

Miljömålet - Sveriges klimatsmartaste stad - består av fem delmål.
Två av dem bedöms vara uppnådda under 2009-2020. De tre övriga bedöms delvis vara uppnådda. Totalt sett bedöms miljömålet delvis vara uppnått. Miljömålets trend bedöms vara positiv då flertalet av nyckeltalen uppvisar en positiv trend.

De fem delmålen inom Sveriges klimatsmartaste stad

  • Effektivare användning av energi
  • Mer förnybar energi
  • Minskade utsläpp
  • Omställning av transporter och resvanor
  • Anpassning till klimatförändringarna

Arbetet med att göra Malmö stads organisation klimatneutral pågår inom flera olika områden. Energianvändningen i de kommunala fastigheterna effektiviseras, vindkraftverk köps in för att generera el till den egna verksamheten, avtal om inköp av förnybar fjärrvärme har tecknats och organisationens fordonsflotta blir alltmer fossilfri, för att nämna några framsteg.

Att försörja hela Malmö med förnybar energi år 2030 kräver dock mer än internt omställningsarbete, då den kommunala organisationens energianvändning endast utgör ungefär sju procent av hela Malmös energianvändning. Målet avser Malmö som geografiskt område och inkluderar alla som bor och verkar i Malmö och deras val av energikällor och energibärare, men riktas även mot tillförselsidan och systemägarna för produktion och distribution av energi.

Miljöbarometern - om målets resultat