Romskt informations- och kunskapscenter - RIKC

Polsk romani

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) zalel pes sare sprawenca kaj dzal pal romendyr dre Malmö Stad. RIKC kerel buty kaj romen te jawel butyr wplywo i kaj roma te len butyr udzalo dre spoleczenstwo przez szwecka prawy kaj sy pe ruzna minoritety dre szwecja. Da bjuro isy stalo dre Malmö Stad, nani tymczasowo.

Dre szwecja sy panc ruzna minoritety peskre pandze cibjenca.

 • Chinde- jiddisch
 • Roma- romani chib
 • Samy- samiska
 • Szwecka finlandery- finlandersko
 • Tornedalingar- meänkieli

Sare da grupy jawne te szwecja but bersia daleske i pal dowa nalezynen dre szwecko dzedzictwo. Polityka minoritengro sy te dopomoginel lenge kaj te nabystyren peskry chib. Malmö modellen sy konkretyzacja syr te kerel pes buty pe ruzna pozomy. Da modello sy wazno kaj te zbudynel pes zaufanio, wiarygodnosc i stabilnosc i kaj do buty te wykoninel pes individualnie, operatywnie/ struktualnie.

 • Jek komunalno informations- och kunskapscenter kaj kerel buty te wyhadel romano udzalo dre szwecko spoleczenstwo
 • Ruzna szkoleni maskir dolendyr kaj keren buty dre da bjuro kaj pszez teoria i praktyka te rakhas ruzna sposoby i metody kaj dzalynen.
 • Szkolinas napszyklad wawiren kaj keren buty pe wawir instancji pal prawy minoritengro, romani-szwecko historia, romane zasady i kultury.
 • uzendo obywatelsko
 • Pomocniki kaj dzan te komunalna bjury, napszyklad te szkoly, socjalo i pomoginen tesz te zondowa bjury dza syr te arbetsförmedling, Försäkringskassan i Migrationsverket.
 • Platforma operatywno i strategiczno
 • Holistyczno i interdyscyplinarno podejscio te da buty

Uzendo obywatelsko i wsparcio

Jamaro uzendo obywatelsko sy phirado ponieczalko- piontko 8.30-17.00. daj moginas te pomoginel dre polsko romani i dre lolavi chib ale jame kaj daj keras buty dzinas tesz wawir dialekty i wawir chibja. Jame moginas te del pomoc te kontakto wawire rajenca, te wypelninel blankety, te pszytumaczynel lila, te pomoginel te zachuwel föreningo i te but butyr sprawy. Jame tesz moginas te dzal jako pomocniki pe zebrani ruzne rajenca i romenca.

Zamangas tumen te jame albo moginen tesz te zadzwoninel i te zaphenel tumenge cyro!

Wjedza i edukacja

Te RIKC sy ruzna formy spupracowani i szkoleni kaj te wyhaden wjedza pal szwecka prawy minoretowa, romani-szwcko historia i romane zasady. I dawa keras pszez napszyklad konferencji, seminariumy, aldo ruzna szkoleni. RIKC spupracynel ruzne rajenca. RIKC wyhadel i glosynel so sy ruzna romane okazji, dza syr romano internationalno dywes i rocznica pal romendyr dre Auszwitz. Peskre buciasa RIKC barjol dre peskry wiedza syr te kerel lachi buty dre sprawy minoretowa. So san zainteresowano jamare szkoleniendyr albo jamare spupracowaniendyr to mogines pe menca te skontaktynel!

Plano bucitko pal natcjonalno minoriteto romano dre Malmo

Bucitko plano pal natcjonalno minoriteto romano isy kaj romen te jawel udzialo i wplywo dre Malmo wedlug szwedske ustawatyr pal minoritety, i te dorakhel kaj sare förvaltningar dre Malmo te doresen wiedza kaj romen te jawen do sama mozliwoci i warunki dza syr sare wawiren.

Romani rada natcionalno minoriteto romano dre Malmo

Malmoskry Romani rada isy minoretostyr roma kaj te jawen jako konsultacja, informacja i doradstwo pal pucibena pal romengro dzilipen dre Malmo. Dre rada isy beste roma i polytiki Malmostyr. Rada isy organizacyjnie zaphandly te kommunstyrelsen i koordynowano pelde RIKC.

Strategia te prawy romano minoretengro

RIKC spulpracinel kaj te rakhel newe mozliwosci te keren ruzna aktivitety organizacjenca. Kaj romen te jawel butedyr wplywo kerdza RIKC jek plattforma. Pe RIKC keren buty szwedske ustawatyr pal minoritety i interncjonalna kenvencji.

Udzalo i wplywo

Pe RIKC isy romengro udzalo i wplywo naj waznedyr kaj RIKC te kerel peskry buty.

Te RIKC jawen roma kaj sy len bary wiedza i isy len odpowjedzi pe ruzna lengre problemy i dzinen syr te rozlen do sprawy.

Czytynen RIKC bersitka rapporty

Skontaktyn pes menca pe RIKC!

So kames pe waryso te puciel to skontaktyn tut jamenca pe rikc@malmo.se.

Jamaro bjuro isy pe Norrtäljegatan 6 dre Malmö.

Mujo Halilovic
Verksamhetschef
mujo.halilovic@malmo.se
040-34 60 12
0709-69 21 86
Diana Bogelund
Samhällsvägledare
diana.bogelund@malmo.se
040-34 60 22
0738-52 60 30
Milan Verson
Samhällsvägledare
milan.verson@malmo.se
0708-480335
Sandy Lindkvist
Projektassistent
sandy.lindkvist@malmo.se
Julia Sällström
Planeringssekreterare
julia.sallstrom@malmo.se
0709-71 97 57
Olga Friberg Jonsson
Planeringssekreterare
olga.fribergjonsson@malmo.se
0704-283408
Robert Vävström
Samhällsvägledare
robert.vavstrom@malmo.se
040-34 60 23
0766-32 49 76


sv