Välkommen till utbildningen
Romska livsvillkor!

Detta är en utbildning som ska bidra till en ökad och fördjupad kunskap gällande romska livsvillkor och nationell minoritetslagstiftning.

Utbildningen är framtagen genom ett samarbete mellan HÅPP (Hållbar plattform för kompetensutveckling) och RIKC (Romskt informations- och kunskapscenter).

Upplägget för utbildningen består av två delar, en webbaserad och en forumträff.

Den webbaserade utbildningsdelen

Denna utbildningsdel gör du själv i egen takt utifrån dina egna förutsättningar. Diskutera gärna tidsupplägget med din chef och omsorgspedagog så att det passar både dig och din arbetsplats. Det går bra att göra hela utbildningsdelen vid ett tillfälle, eller att dela upp på flera tillfällen. Uppskattningsvis tar denna utbildningsdel cirka en och en halv timme.

Utbildningsdelens olika delmoment tar olika lång tid. Bäst är att genomföra dem i den givna ordningen, alltså börja med delmoment ett.

Delmomentens uppskattade tid:

 • Delmoment 1: 5 minuter
 • Delmoment 2: 60 minuter
 • Delmoment 3: 20 minuter
 • Till sist: 10 minuter
 • Längst ner på sidan finns tips och inspiration för dig som är nyfiken på att veta mer.

Utbildningsdel forumträff

Utbildningsdel två består av en forumträff som genomförs gemensamt i arbetsgruppen och en forumledare på din arbetsplats. Forumträffen beräknas ta cirka 45 minuter.

Tack för att du genomför denna utbildning i romska livsvillkor!

Delmoment 1

Att läsa: Vad är RIKC

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) är en enhet tillhörande Stadsarkivet, kulturförvaltningen, och arbetar med implementeringen av nationell minoritetslagstiftning på kommunal nivå för romer i Malmö.

RIKC har ett kommunövergripande och förvaltningsöverskridande uppdrag. RIKC:s övergripande uppdrag är samordningsansvar rörande den nationella minoriteten romer i Malmö, handlingsplan för den nationella minoriteten romer, handlingsplan för samverkan med polisregion Syd samt samordningsansvar för Malmö stads romska råd. RIKC arbetar tvärvetenskapligt genom såväl individuella, strukturella och diskursiva insatser där 50 procent riktas gentemot den nationella minoriteten romer och 50 procent gentemot majoritetssamhället. Det innebär mer konkret att RIKC bland annat har ett medborgarkontor, finns tillgängliga som resurspersoner samt kompetensutvecklar anställda inom Malmö stad.

Att lyssna: Podd, Begreppspodd

Längd: 2 minuter 30 sekunder

Begreppspodd om tre viktiga och vanligt förekommande begrepp.

Begreppspodd om tre viktiga och vanligt förekommande begrepp.

I vår begreppspodd förklarar vi tre viktiga och vanligt förekommande begrepp. Begreppen och ordningen som de kommer i podden är: nationell minoritet, nationell minoritetslagstiftning och antiziganism.

Du kan välja att klicka dig fram och tillbaka mellan begreppen i videospelaren. Du hittar knappen för att välja kapitel nere till höger i videospelaren.

Röst i podden: Sofie Persson

Delmoment 2

Att läsa

I Sverige finns följande fem nationella minoriteter och minoritetsspråk:

 • judar - jiddisch
 • romer - romani chib (alla varieteter)
 • samer (urfolk) - samiska
 • sverigefinnar - finska
 • tornedalingar - meänkieli.

En individ avgör själv om den anser sig tillhöra en nationell minoritet i enlighet med principen om självidentifikation.

Sveriges riksdag definierar en nationell minoritet på följande sätt:

 • en uttalad samhörighet och en icke dominerande ställning i samhället
 • en religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet
 • en vilja och strävan att behålla sin identitet
 • historiska eller långvariga band med Sverige.

Samtliga fem minoritetsgrupper har funnits i Sverige under mycket lång tid och ingår i vårt gemensamma svenska kulturarv.

Källa: RIKC

Att se: Film, Romsk inkludering på kommunal nivå

Längd: 50 minuter

RIKC föreläser om sitt uppdrag och arbetssätt, nationell minoritetslagstiftning och den handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö som omfattar samtliga förvaltningar i kommunen. I föreläsningen berättar RIKC också om hur de kan arbeta tillsammans med funktionsstödsförvaltningen och att de finns behjälpliga i olika frågor och ärenden. Medverkar gör Diana Bogelund, Marian Wydow samt Mujo Halilovic.

Att läsa

Målet för minoritetspolitiken kan delas in i tre huvudområden:

 1. att motverka diskriminering av och utsatthet för de nationella minoriteterna
 2. att ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som berör dem
 3. att skydda och främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sitt språk och kultur.

Den 1 januari 2019 antogs en ny lagstiftning rörande nationella minoriteter och minoritetsspråk i Sverige. Den nya lagen förtydligar och skärper bland annat det allmännas ansvar samt kraven på delaktighet och inflytande för de nationella minoriteterna.

Källa: RIKC

Delmoment 3

Att läsa

RIKC arbetar utifrån allas lika värde. Utifrån romsk delaktighet, lagstiftning och forskning har centret utvecklat modeller för implementering av nationell minoritetslagstiftning. Centret arbetar individuellt, strukturellt och diskursivt för att säkerställa att lagen implementeras på kommunal nivå.

 • Individuellt: RIKC arbetar individuellt på det sättet att de avser stärka romernas egenmakt och se till att romer och icke-romer möts.
 • Strukturellt: Genom att kompetensutveckla vill RIKC se till att det skapas förutsättningar för romsk inkludering i de befintliga förvaltningarna.
 • Diskursivt: En diskurs är en form av berättelse om något. RIKC vill bidra till att vi talar med varandra och om varandra på ett inkluderande sätt.

Att göra

Frågeställningar att fundera på

 • Vilka typ av insatser arbetar jag/vi mest/minst med (individuella, strukturella, diskursiva)?
 • Vilka är ”Vi” och ”Dom andra” på min arbetsplats?
 • Vilka utmaningar och möjligheter finns för att skapa ett nytt vi? I Malmö? I Sverige?

Använd vår reflektionslogg. Du tar med ifylld reflektionslogg till forumträffen. Där kommer vi arbeta vidare med loggen.

Till sist

Vad ska vi göra under forumträff?

Utbildningsdel två består av en gemensam forumträff på din arbetsplats. Syftet med träffen är att tillsammans diskutera och omsätta denna teoretiska kunskap till mer praktisk och verksamhetsnära kunskap som passar just din arbetsplats.

Forumträffen består av en incheckningsrunda, ett strukturerat samtal och en gemensam reflektionsövning.

Utvärdering

Fyll i formuläret nedan när du är klar med den webbaserade utbildningsdelen och skicka in dina svar till oss. Ditt svar är anonymt.

Länk till utvärderingsformulär

Utvärdering

Vill du veta mer?

För dig som är nyfiken på att fördjupa dig i romska livsvillkor finns här några tips.

Bok- och filmtips för dig som är nyfiken på mer

Finns tillgängligt i diverse bokhandel

 • I betraktarens ögon
 • Begrav mig stående
 • Den dagen jag blir fri - En bok om Katarina Taikon
 • Frigörelsen - Romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder

Den romska flaggan

Den romska flaggans bakgrund är delad i blått och grönt samt belagd med ett rött hjul med 16 ekrar. Det blå fältet representerar himlen och det gröna jorden. Hjulet symboliserar romernas historia om vandring, den tusenåriga vandringen.

Den romska flaggan.

Den romska flaggan.

Gelem gelem!

Den romska internationella sången

Här kan ni lyssna till Jan Kopacz som sjunger den romska internationella sången Gelem gelem.

Sången antogs i London år 1971 då romer världen över möttes i den allra första romska kongressen. Där togs en rad beslut som kom att bli viktiga för romer och för frågor som berör romer. Bland annat beslutades det om just Gelem gelem som romsk internationell sång, vars titel betyder "Jag har vandrat" och är en sång som beskriver romers historiska vandring från Indien, men också utsatthet och styrka.

Observera att sången inte är textad!

sv