Undersökning om diskriminering

Under mars-april 2021 får totalt 9000 Malmöbor mellan 18 och 84 år hem en enkät som undersöker upplevelser av diskriminering i Malmö. Enkäten genomförs av Origo Group på uppdrag av Malmö stad. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen.

Har du fått enkäten?

Är du en av dem som har fått enkäten? Genom att svara på den bidrar du till att öka möjligheterna för Malmö stad att arbeta mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Vi är därför väldigt tacksamma för dina svar. Dina åsikter är mycket viktiga och hjälper oss att jobba effektivare mot diskriminering i Malmö.

Svara på olika språk

Det går att svara på enkäten digitalt på svenska, engelska, arabiska, persiska, somaliska, dari, romani lovara, polsk romani och finska, samt i pappersform på svenska.

Information om hur du når den digitala enkäten på alla språk hittar du i det material som skickats hem till dig.

Så hanteras dina uppgifter

Det är frivilligt att delta och du är helt anonym. Det kommer inte att framgå vad just du har svarat, eftersom svaren redovisas på gruppnivå och inte individnivå. Dina svar och uppgifter hanteras konfidentiellt och i enlighet med dataskyddsförordningen/GDPR. 

Varför genomförs enkäten?

Malmö stad har ansvar för att Malmöborna ges lika rättigheter och möjligheter att ta del av kommunens service och tjänster. I egenskap av välfärds-, demokrati- och samhällsaktör har Malmö stad en nyckelroll i arbetet för ett Malmö fritt från diskriminering.

Syfte med enkäten

Syftet med enkäten är att få en nulägesbild av den upplevda diskrimineringen bland kommunens invånare. Undersökningen har även som syfte att synliggöra hur Malmöborna ser på förekomst av diskriminering generellt i staden.

Resultatet kommer att sammanfattas, analyseras och presenteras i slutet på 2021. Det kommer att användas för att utveckla arbetet mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter i Malmö.

Vad är diskriminering?

Kort beskrivet är diskriminering när någon behandlas sämre än andra på grund av sina individuella egenskaper. Ibland kan man bli orättvist behandlad utan att det är diskriminering enligt lagen.

Lagen skyddar individer mot diskriminering utifrån några individuella egenskaper som kallas diskrimineringsgrunder.

Diskriminering enligt lagen är när en individ i en jämförbar situation särbehandlas på ett sätt som direkt eller indirekt missgynnar, kränker och begränsar individens handlingsutrymme och valmöjligheter. Det behöver även finnas ett samband med en eller flera av de sju skyddade diskrimineringsgrunderna i lagen:

 • kön
 • könsidentitet och könsuttryck
 • sexuell läggning
 • etnisk tillhörighet och hudfärg
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning (fysisk, psykisk, intellektuell)
 • ålder

Lagen skyddar mot följande former av diskriminering:

 • direkt diskriminering
 • indirekt diskriminering
 • bristande tillgänglighet
 • trakasserier och sexuella trakasserier
 • instruktioner att diskriminera

Finns det diskriminering i Malmö?

Utifrån anmälningsstatistik och forskning vet vi att diskriminering i olika former sker i samhället. Samtidigt vet vi att det finns en underrapportering och att faktiska anmälningar inte ger en komplett bild av hur det ser ut i Malmö. Med den här undersökningen hoppas vi få en mer komplett bild av läget.

Om du vill veta mer eller har frågor om enkäten

Har du tekniska problem eller frågor om hur dina personuppgifter används?
Kontakta Origo Group support@origogroup.com,
tel: 08-59123650

Har du andra frågor om innehåll och syfte med enkäten?Kontakta Ingmar Unosson, avdelningen för analys och hållbarhet, stadskontoret: ingmar.unosson@malmo.se