Lägesrapport 2020

Årlig uppföljning och analys av bostadsförsörjningen i Malmö.

I lägesrapporten redovisas bostadsbyggandet och bostadsmarknadens utveckling i Malmö under 2019.

I menyn till höger hittar du statistik samt fördjupningar kring olika teman i lägesrapporten

Utvecklingen på bostadsmarknaden

Bostadsbyggandet i Malmö låg 2019 på en fortsatt hög nivå. Under året färdigställdes 3390 nya bostäder. Vid årsskiftet 2019/20 var drygt 6000 bostäder under produktion. Det betyder att det även 2020 kommer att färdigställas många bostäder i Malmö.

Samtidigt som trenden för bostadsbyggandet har fortsatt uppåt märks ett trendbrott under 2019 med såväl en minskad mängd byggstarter som antal bostäder i nya planuppdrag och bygglovsärenden. Eftersom minskningen är påtaglig kommer bostadsbyggandet säkerligen att sjunka under kommande år. Det är i nuläget svårt att bedöma om det innebär en återgång till en mer normal situation efter de senaste årens mycket höga produktions­takt eller om det är början på en djupare konjunktur­svacka.

Medan bostadsbyggandet i andra delar av landet minskade under 2018 och 2019 har det alltså fortsatt att öka i Malmö. Att byggandet nu ser ut att gå ner i Malmö innebär att staden med en viss eftersläpning följer trenden i resten av landet.

Årlig uppföljning av bygglov, start- och slutbesked

Broschyren Bygglov 2019 kompletterar lägesrapporten. I broschyren ges en överiktlig bild av det som byggts i Malmö och därtill redovisas stadsarkitektavdelningens arbete med bygglovsprocessen.

Senast ändrad: 2020-03-26 13:17