Strategi för äldres boende

2018–2022

Äldres boende har av kommunfullmäktige identifierats som ett av de viktigaste områdena för att klara en kommande ökningen av antalet äldre i staden. Strategi för äldres boende är ett komplement till Malmö stads handlingsplan för bostadsförsörjning 2018–2022


Utgångspunkten för strategi för äldres boende är ett socialt investeringsperspektiv där Malmö stad genom förebyggande insatser i form av god planering av bostäder kan minska kommunens framtida kostnader samtidigt som mänskliga och samhälleliga vinster görs.

Senast ändrad: 2021-01-19 08:17