Barngruppernas storlek

Förskoleförvaltningen har sedan starten 2013 arbetat aktivt med att kartlägga och följa upp barngruppernas storlek och sammansättning. I Skolverkets riktmärken framhävs vikten av att göra en bedömning utifrån varje förskolas förutsättningar och behov för att se hur många barn som är ett lämpligt antal i en barngrupp.

Kartläggning av barngrupperna

Den kartläggning som genomfördes 2016 visar att i Malmö stads förskolor finns barngrupper som har mellan fyra och 39 barn. Andelen grupper med 26 barn eller fler har minskat sen den kartläggning som genomfördes 2014. Förskolorna arbetar målmedvetet för att ge de yngsta barnen möjlighet att vistas i mindre barngrupper. Grupperna med barn upp till 3 år har generellt färre barn och högre personaltäthet än grupper med äldre barn.

Samtidigt har kartläggningarna visat att gruppstorleken ofta säger väldigt lite om kvaliteten på verksamheten och hur barnen är organiserade under olika delar av dagen. Grupper med få barn samarbetar oftare med andra barngrupper, till exempel på morgonen, kring vilostunder och på eftermiddagarna, medan större grupper oftare har en struktur för hur gruppen delas upp i mindre grupper under dagen.

Barngruppernas storlek måste bedömas utifrån flera saker. Bland annat lokalerna, personaltätheten, sättet att organisera det pedagogiska innehållet och barngruppens sammansättning och behov. Att säga vad som är en lämplig storlek på en barngrupp är därför komplext och det kan vara svårt att förklara varför en grupp med fler barn och en grupp med färre barn kan fungera precis lika bra. Det viktigaste är att skapa förutsättningar för varje förskola att organisera sina barngrupper på det sätt som passar barnen och förskolan bäst.

Flera faktorer påverkar kvaliteten

Frågan är komplex, och forskningen visar dessutom på att barngruppsstorleken är en av flera samverkande faktorer som påverkar förskolors kvalitet. Det är i varje förskolas specifika sammanhang som bedömningen av lämplig storlek och sammansättning av barngrupperna kan göras. Alla som arbetar i förskolan har en viktig roll i dessa bedömningar för att på bästa sätt organisera barngrupperna. Med anledning av detta lades under läsåret 2016/2017 särskild vikt vid att diskutera barngruppernas organisering tillsammans med förskolecheferna. Målet var att kunna närma sig frågan på ett nyanserat sätt där frågan om gruppstorlek kunde sättas i ett större sammanhang.

I denna process har det utarbetats ett diskussionsunderlag, som ska kunna ge vägledning i att identifiera betydelsefulla faktorer i förhållande till barngruppernas organisering.

Diskussionsunderlaget innehåller förslag på frågor till barn, medarbetare och ledning och rör sig inom fyra teman:

  • Relationer
  • Barngruppens sammansättning
  • Kompetens och bemanning samt
  • Ute- och innemiljö

Frågorna och den kunskap som fås utifrån dem är tänkta att kunna användas som stöd i bedömningarna av lämpligheten i barngruppernas storlek och sammansättning.