Förebyggande arbete och åtgärdande insatser gällande misstanke om sexuella trakasserier mot barn

Detta material är framtaget som ett stöd i förskoleförvaltningens förebyggande arbete för en trygg och säker förskola och för att minimera risken för sexuella trakasserier mot barn i förskolan. Materialet synliggör hur det förebyggande arbetet ska bedrivas och innehåller också tydliga strukturer för arbetet om sexuella trakasserier skulle uppstå.

Stödmaterialet är uppdelat i tre delar utöver inledning:

  1. Förebyggande arbete
  2. Åtgärdande arbete
  3. Uppföljning

Materialet är framtaget i samarbete med SKLs nationella nätverk Fler män i förskolan och Stockholms stad. Vidare har förvaltningens erfarenhet och kunskap beaktats bland annat genom representation från förskoleförvaltningens olika avdelningar. Forskning som finns i frågan har tagits tillvara liksom den kunskap som exempelvis Rädda barnen, Stiftelsen Allmänna Barnahus, Erica stiftelsen, RFSU och Brottsoffermyndigheten förmedlar.

Detta material bygger bland annat på diskrimineringslagstiftningen i förhållande till diskrimineringsformen sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier definieras som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier innebär i de flesta fall en misstanke om ett sexuellt övergrepp.

Rutinerna för det åtgärdande arbetet styrs av diskrimineringslag, skollag, lagstiftning inom arbetsrätten, socialtjänstlag och brottsbalken. I den åtgärdande delen ingår en matris som ska användas under de första kritiska dygnen, om en misstanke uppstått.

 

Senast ändrad: 2020-09-04 14:45