Åtgärdande arbete

Medarbetare, förskolechef och utbildningschef ska följa matrisen under de första kritiska dygnen.

Sexuella trakasserier innebär i de flesta fall en misstanke om ett sexuellt övergrepp. Vad gäller misstanke om sexuella trakasserier har förskolan en utredningsskyldighet enligt diskrimineringslagen. Eftersom sexuella trakasserier också oftast innebär misstanke om ett brott måste förskolan ta ställning till en eventuell polisanmälan. En arbetsrättslig hantering aktualiseras.

Av 2 kap. 7 § diskrimineringslagen framgår att en utbildningsanordnare som får kännedom om att en elev har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier är skyldig att utreda omständigheterna och att vidta åtgärder som förhindrar trakasserier i framtiden. Det framgår vidare av 3 kap 15 § diskrimineringslagen att en utbildningsanordnare ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev eller student som deltar i eller söker till verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning eller för sexuella trakasserier.

Medarbetare får kännedom om att ett misstänkt sexuellt övergrepp mot ett barn skett på förskolan

Det åtgärdande arbetet fortsätter efter de första kritiska dygnen. Ett misstänkt sexuellt övergrepp innebär sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen och därför har förskolan en utredningsskyldighet både enligt diskrimineringslagen och även arbetsrättslig hantering aktualiseras.

Om ett barn berättar om ett misstänkt sexuellt övergrepp som skett på förskolan ska inte förskolepersonal förhöra barnet utan endast lyssna och dokumentera vad barnet sagt. Använd inte ledande frågor. Samtalet ska dokumenteras skriftligt och medarbetare ska omgående ta kontakt med förskolechef samt göra en anmälan om kränkande behandling till förskolechef på ”blankett 1 – Anmälan till förskolechef”. Om förskolechef inte kan nås ska utbildningschef omgående kontaktas.

Om en vårdnadshavare berättar om ett misstänkt sexuellt övergrepp som skett på förskolan, ska medarbetaren lyssna på vårdnadshavaren och sedan hänvisa personen till förskolechef och informera om att medarbetaren kommer att göra en skriftlig anmälan omgående. Medarbetare ska även dokumentera vad vårdnadshavare sagt och omgående kontakta förskolechef samt göra en skriftlig anmälan till förskolechef på ”blankett 1 – Anmälan till förskolechef”. Om inte förskolechef kan nås ska utbildningschef omgående kontaktas. Medarbetare lämnar ”blankett 1 – Anmälan till förskolechef” till förskolechef.

Medarbetaren lämnar blankett 1 till förskolechefen.

Relaterat material

Blankett 1 - Anmälan till förskolechef (Komin.malmo.se, intern inloggning)

Vid misstanke om att ett barn utsatts för sexuella övergrepp måste anmälan göras till socialtjänsten (individ och familj)

När personal får kännedom om att ett misstänkt sexuellt övergrepp skett på förskolan ska en anmälan skyndsamt alltid göras till socialtjänsten i det stadsområde där barnet är skrivet. Detta eftersom medarbetare enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen är skyldig att genast anmäla till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa. Det gäller samtliga medarbetare, även de som inte arbetar direkt med barnen. Anmälan syftar till att socialtjänsten ska kunna erbjuda familjen stöd. Anmälan görs oavsett familjens inställning. Det är viktigt att vårdnadshavaren informeras om syftet. Att inte anmäla när man misstänker att ett barn far illa kan leda till åtal för tjänstefel.

Vid misstanke om sexuella övergrepp ska du som berörd medarbetare prata med din förskolechef. Om du inte får tag på förskolechefen ska den medarbetare som fått reda på det misstänka övergreppet omgående göra anmälan till socialtjänsten. Anmälningsplikt till socialtjänsten gäller alla. Om förskolechef inte vill anmäla kvarstår anmälningsplikt för den som har kännedom eller misstanke om att ett barn far illa. Flera personer kan anmäla tillsammans. Om du inte vet var barnet bor, kan du ringa stadsområdet där barnet går i förskola.

Socialstjänst Innerstaden: 040-34 55 00
Måndag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag, onsdag och torsdag kl. 13.00-14.30.
Övriga tider: 040-34 56 05

Socialtjänst Norr: 040-34 58 49
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 09.00-11.00, torsdag 13.00-15.00.
Övriga tider: 040-34 60 30

Socialstjänst söder: 040-34 57 43
Måndag 13.00-14.00, tisdag 13.00-15.00, onsdag, 9.00-10.00 och 13.00-14.00,
torsdag, 9.00-10.00 och 13.00-14.00, fredag, 9.00-10.00
Övriga tider: 040-34 57 00

Socialstjänst Väster: 040-34 56 62
Måndag-fredag 9.00-11.00
Övriga tider: 040-34 61 00
Lunchstängt 12.00-13.00

Socialtjänst Öster: 040-34 52 52
Måndag, onsdag, fredag kl. 10.00-12.00, tisdag och torsdag kl. 13-14.30.
Övriga tider: 040-34 33 69

Social jour: 040-34 56 78

Säkerställ att anmälan kommit fram

Sedan anmälan skickats in till socialtjänsten ska kontakt tas med socialtjänsten för att säkerställa att anmälan gått fram.

Kontakt med familjevåldsenheten

Vid misstanke om sexuella övergrepp ska förskolechef inte prata med sina medarbetare utan omgående ta kontakt med utbildningschef och HR-avdelning. Förskolechef ska dessutom alltid samråda med HR och utbildningschef om eventuell polisanmälan. Förskolechefen ska kontakta polisens sektion för brott i nära relation för rådgivning, barnsupport, tfn 0708-280990 må-fre. kl. 8-16.

Förskolechef ska återigen kontakta sektion för brott i nära relation, för resonemang kring exempelvis: förhållningsätt till barn och utpekade medarbetare så att eventuella bevis inte förstörs i onödan.

Förskolechefen får kännedom om att ett misstänkt sexuellt övergrepp skett på förskolan

När förskolechefen får kännedom om misstänkt sexuellt övergrepp tar hen omedelbart kontakt med utbildningschef och HR om det som inträffat och resonerar kring den omedelbara arbetsrättsliga hanteringen.

Om en anmälan till socialnämnden inte redan har gjorts ska förskolechef säkerställa att en anmälan till socialtjänsten görs omedelbart. Förskolechef ska även återkoppla detta till den medarbetare som anmält misstanken om sexuellt övergrepp. Förskolechef är dessutom skyldig att anmäla misstanke om sexuella trakasserier till huvudmannen, det vill säga förskolenämnden. Förskolechef ska använda sig av blankett 2 vad gäller anmälan till huvudmannen och denna måste snarast lämnas för diarieföring till det administrativa teamet.

Relaterat material

Blankett 2 - Anmälan till huvudman (komin/malmo.se, intern inloggning)

Informationsplikt

Förskolan är skyldig att informera vårdnadshavarna om det finns skäl att misstänka att barnet utsätts för sexuella trakasserier av medarbetare. Informera det berörda barnets vårdnadshavare om det förskolan vet under lugna former. Informera också om möjligheten att polisanmäla och om att förskolan har en skyldighet att göra en anmälan till socialnämnden.

Krisstöd för barn och vårdnadshavare

Det är viktigt att möta personer som drabbats av en kris. Krisstödet innebär att främja lugn och förmedla trygghet. I det första akuta skedet ska förskoleförvaltningens krisstöd, förutom att möta personal, även initialt kunna möta vårdnadshavare. I detta skede handlar det om att lyssna in och vid behov hänvisa vårdnadshavare till var de och barnet kan få ytterligare hjälp och stöd.

Följande instanser rekommenderas:

  • Kriscentrum för barn och ungdomar
  • Barnhälsovården
  • BUP – En väg in

Kriscentrum hjälper barn som har varit utsatta för sexuella övergrepp, även vårdnadshavare erbjuds krissamtal. Förskolechefen har möjlighet att rådgöra med Kriscentrum om förhållningssätt till barn och vårdnadshavare.

Polisen har ett nära samarbete med Kriscentrum Malmö Koncept Karin inom sociala resursförvaltningen (Malmö stad). Förskolechefen bör förmedla kontakt med Kriscentrum till berörda vårdnadshavare.

När ett sexuellt övergrepp misstänkts ha begåtts mot ett barn i förskolan måste eventuellt stödbehov hos barnet identifieras och sättas in. Om detta sker genom samtal får barnet inte uppleva det som ett förhör.

Relaterat material

Specialpedagog- och psykologteam, kontakta teamledaren i respektive team (komin.malmo.se, inloggning krävs)

Ansökan om insats (komin.malmo.se, inloggning krävs)

Kriscentrum Koncept Karin (komin.malmo.se, inloggning krävs)

Kriscentrum Koncept Karin (komin.malmo.se, inloggning krävs)

Polisanmälan

HR-avdelningen ska kontakta HR-strategiska avdelningen för vägledning innan beslut tas om att arbetsgivaren ska polisanmäla. Om beslut tas att polisanmälan ska göras, gör förskolechefen anmälan.

Arbetsrättslig hantering

Behov av omedelbar åtgärd

Om förskolechef i samråd med utbildningschef och HR gör bedömningen att det inte är lämpligt att medarbetaren är i tjänst, kan förskolechef besluta om att tillfälligt ta medarbetaren ur arbete. Med tillfälligt avses resten av dagen och eventuellt följande dag.

Ställningstagande för fortsatt arbetsrättslig hantering

Vid denna typ av ärenden är det rutin att stänga av en medarbetare under den arbetsrättsliga utredningen. Det är utbildningschef som efter samråd med HR fattar beslut om avstängning, efter överläggning med facklig organisation.

Tas beslut om avstängning ska förskolechef möjliggöra stöd för medarbetaren som t.ex. företagshälsovård om behov finns. Förskolechef ska därtill upprätthålla en regelbunden kontakt med medarbetaren.

Utredning av händelsen

Vid misstanke om att sexuellt övergrepp skett på förskolan, aktualiseras olika utredningar som har olika syften:

  • Det misstänkta brottet utreds av polisen.
  • Socialtjänsten utreder familjens behov av stöd.
  • Förskolenämnden utreder genom förskolechefen (delegerat) sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen, se nedan rubrik ”Utredning enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen”.
  • Arbetsgivaren utreder enligt den arbetsrättsliga processen. 

Utredning enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen

Förskolechefen ska starta en utredning om sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen vid misstanke om sexuella övergrepp. Oavsett om anmälan gjorts till socialtjänst eller polis är förskolechefen skyldig att utreda händelsen Det övergripande syftet med utredning och åtgärder enligt diskrimineringslagen är att de sexuella trakasserierna ska upphöra samt förhindra att sexuella trakasserier sker igen (skydd för barnen). Utredning enligt diskrimineringslagen görs också för att se över vad i verksamheten som behöver förändras och vilka åtgärder som krävs för att trakasserierna ska upphöra samt för att förhindra sexuella trakasserier i framtiden. Om polisens förundersökning läggs ner eller om åtal inte väcks utgör det inte tillräckligt underlag för kommunen att lägga ner sin utredning och avstå från åtgärder.

Det kan finnas tillfällen då kommunen om möjligt bör avvakta med sin utredning för att inte påverka ett barns eller personals vittnesmål innan polisen hunnit höra dessa. Kommunens utredningsmetoder kan behöva anpassas i det enskilda fallet för att inte inkräkta på brottsutredningen. Exempelvis kan kommunen behöva avvakta med att genomföra utredande samtal tills dess att polisen har hållit sina förhör med berörda personer och vittnen. Något utrymme att helt avstå från utredningsåtgärder under hela den tid som en förundersökning pågår finns inte[1]. Polisen kan dock inte styra när och hur kommunen genomför sin utredning enligt diskrimineringslagen.  Utredningsskyldigheten enligt diskrimineringslagen kan endast avvaktas under en kort period, kontakta myndighetsenheten om vägledning i det enskilda fallet. Observera att akuta stöd- och skyddsåtgärder i förhållande till barnen kan behöva vidtas. Om samtal med barn ska genomföras i utredningssyfte ska alltid psykologenheten kontaktas innan samtalet sker. Även i de fall sexuella trakasserier inte kan konstateras bör förskolan inom ramen för det förebyggande arbetet för att motverka sexuella trakasserier i framtiden, se över om åtgärder behöver vidtas, rutiner uppdateras etc.

  • Utredningen samt åtgärder ska dokumenteras på blankett 3 och återrapporteras till nämnden som ett delegationsbeslut.


Den arbetsrättsliga utredningen

Arbetsgivaren ska även göra en arbetsrättslig utredning för att kunna ta ställning till ett eventuellt arbetsrättsligt agerande och förebyggande åtgärder. Det kan finnas tillfällen då arbetsgivaren bör avvakta med utredning för att inte störa polisutredningen. Kontakt ska, i de fall en polisutredning pågår, tas med polismyndigheten. Ibland bedöms det inte möjligt att fatta ett arbetsrättsligt beslut innan till exempel dom fallit. I dessa situationer är det av största vikt att HR-avdelningen kontaktar HR-strategiska avdelningen för bedömning av om den arbetsrättsliga utredningen bör fortgå eller avvaktas.

Kriskommunikation

Vid kris förstärks ledningen med stödfunktionerna analys och kommunikation. En snabb, korrekt och tydlig kommunikation är avgörande för hur väl förvaltningen klarar en händelse/kris. Kriskommunikationen är därför en av de första funktioner som måste komma igång.

Kontakta kommunikationsenheten tidigt

Att kommunicera i samband med misstänkta sexuella trakasserier är en av de största utmaningar vi kan ställas inför som förvaltning. Behovet av information är stort från flera olika håll samtidigt som vi bör förhålla oss till polisens behov av att säkra bevis. Vi har ett ansvar för att inget barn fortsättningsvis utsätts. Vi har även ett ansvar gentemot vårdnadshavare och också mot vår medarbetare som ska betraktas som oskyldig fram till dess att personen ifråga eventuellt dömts i domstol.

Den misstänkta händelsen i sig väcker också starka känslor, djup oro och frustration hos både vårdnadshavare, föräldrar och medarbetare Det är därför av största vikt att ansvarig chef tar kontakt med kommunikationsenheten för att få hjälp och stöd så tidigt som möjligt i processen.

Vad ska kommuniceras, till vem och när?

Detta måste alltid bedömas från fall till fall. Vi har flera olika ”målgrupper” (t ex vårdnadshavare, medarbetare, media) som kan behöva information på olika sätt vid lite olika tillfällen. Det kan handla om enskilda samtal med berörd familj eller medarbetare, skriftlig föräldrainformation eller tydliga budskap att ha som stöd vid ett eventuellt föräldramöte eller intervjuer i media. 

Oavsett vilket är det viktigt att vi inte går händelserna i förväg och att vi under hela processen tar stor hänsyn till både berörd familj och aktuell medarbetare. En avgörande faktor tidsmässigt kan vara den polisiära processen. Har polisen valt att inleda en förundersökning? Är en medarbetare gripen, anhållen eller häktad? I viss mån kan kommunikationsbehovet också styras av läget på förskolan. Hur är kontakten med berörda vårdnadshavare? Vilka önskemål/behov har de? Är det stor risk för ryktesspridning? Utifrån den här typen av frågeställningar planerar vi hur vi ska jobba vidare med kommunikationen.

Hälsovård och stöd

Med ett krisstöd har förskoleförvaltningen möjlighet att i ett akut läge sätta in åtgärder med hjälp av förskoleförvaltningens specialpedagog- och psykologteam för berörda medarbetare. Specialpedagog- och psykologteamets insatser vid kris innefattar stöd till utbildningschef/förskolechef inför fortsatt krisarbete, avlastande samtal i grupp till berörd personal, konsultation till personal gällande enskilt barn eller barngrupp och medverkan på föräldramöten.

Företagshälsovården är en annan expertresurs och ett komplement till den sakkunskap inom hälso- och arbetsmiljöområdet som finns i organisationen. Företagshälsovården kan anlitas för insatser på individ-, grupp-, ledarskaps- och organisationsnivå.

Relaterat material

Företagshälsovård (komin.malmo.se, inloggning krävs)

Psykologenheten (komin.malmo.se, inloggning krävs)

Fortsatt trygghet för barnen

När misstanke om sexuella övergrepp uppstått är detta omskakande för de som på olika sätt är berörda. Det enskilda barnets stödbehov måste lyftas. Förskolechef utreder eventuellt behov av särskilt stöd och hur det ska verkställas.

Psykologerna i det specialpedagogiska- och psykologiska teamet erbjuder avlastande samtal i grupp till personal. Omfattning av insatsen bedöms i varje enskilt fall och det är förskolechefen som kontaktar respektive team. De avlastande samtalen med personal bidrar till att skapa trygghet och normalisera vardagen på förskolan för barnet/barnen.

Anmälan till Skolinspektionen gällande legitimerad personal

Efter att internutredning avslutats ska förskolechef i samråd med utbildningschef och HR göra en bedömning om en anmälan, utifrån anmälningsplikt gällande legitimerad personal, behöver göras eller ej. 

Senast ändrad: 2018-11-05 10:42