Förskolechefen får kännedom

Matris för de första kritiska dygnen

När förskolechef får kännedom om att ett barn misstänks utsättas för sexuellt övergrepp i verksamheten.

1.

Förskolechef kontaktar omgående utbildningschef och HR om det som inträffat och överväger akuta skydds- och stödåtgärder för barnet, om möjligt utan att förstöra bevisning.

2.

Förskolechef gör en anmälan till socialtjänst,  och  samråder med utbildningschef och HR kring den arbetsrättsliga hanteringen.

3.

Informera det berörda barnets vårdnadshavare om det förskolan vet under lugna former. Informera också om möjligheten att polisanmäla.

4.

Förskolechef samråder med HR och utbildningschef  om eventuell polisanmälan från arbetsgivaren.

Förskolechef kontaktar därefter familjevåldsenheten inom polisen för rådgivning och för resonemang kring exempelvis förhållningsätt till barn och utpekade medarbetare så att eventuella bevis inte förstörs i onödan.

Förskolechef återkopplar samtalet till utbildningschef och HR och gör bedömning om en polisanmälan ska göras. Om bedömning görs att polisanmälan ska göras, gör förskolechef en sådan anmälan.

Myndighetsenheten kan kontaktas vid frågor kring processen som helhet.

5.

Utbildningschef organiserar så att förskolechef  kan frigöras för att helt arbeta med ärendet.

6.

Förskolechef tar kontakt med stödfunktioner såsom kommunikationsavdelningen, psykologteamet och utvärdering- och myndighetsenheten för stöd i den fortsatta hanteringen.

7.

Förskolechef  kontaktar HR angående den fortsatta arbetsrättsliga hanteringen.

8.

Förskolechef gör en anmälan om misstänkta sexuella trakasserier till huvudmannen genom att fylla i "blankett 2" och ser till denna diarieförs.

9.

Förskolechef fortsätter/påbörjar det utredande och åtgärdande arbetet enligt diskrimineringslagen. Barnets behov av stöd måste beaktas.

Senast ändrad: 2017-06-15 11:33