Uppföljning och fortsatt arbete

I det systematiska kvalitetsarbetet görs årligen uppföljning av det förebyggande arbetet och planen uppdateras för det fortsatta arbetet. Förskolan är, i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, skyldig att kartlägga var det finns risk för bland annat sexuella trakasserier. Denna kartläggning ska användas. Om enheten haft anledning att arbeta åtgärdande ska enhetens rutiner för det åtgärdande arbetet följas upp och revideras. Exempel på frågeställningar:

  • Har förskolan arbetat utifrån befintlig riskkartläggning?
  • Vad har framkommit i förskolans utredning enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen?
  • Vad har fungerat? Vad har fallerat?
  • Vilka lärdomar drar enheten och vilka förbättringsområden behöver tas fram?
  • Hur kan förskolan använda sig av händelsen?
  • Finns det behov av att arbeta mer aktivt för att öka medvetenhet tillsammans med barnen; om så, hur ska detta kommuniceras med föräldrar?

Diskutera också ett långsiktigt arbete ur ett medarbetarperspektiv; hur tar vi hand om svallvågorna/skuldkänslor/tankar/funderingar i arbetslaget utifrån händelsen.

Senast ändrad: 2017-06-15 13:11