Kompetensnivåer för barnskötare

Kompetensnivåerna för barnskötare är ett dialogunderlag som används vid medarbetarsamtal med barnskötare, för att skapa målbilder hos medarbetarna och synliggöra kompetensen.

Kompetenstrappa barnskötare

Bakgrund

Kompetensnivåerna för barnskötare har tagits fram av förskoleförvaltningen som en del i arbetet med att säkerställa och höja kompetensen bland barnskötare. Det vi vill uppnå är att:

• Tydliggöra utvecklingsmöjligheter i yrkesrollen.
• Bidra till att verksamheten håller hög kvalitet.
• Bidra till att behålla erfarna barnskötare.
• Öka vår attraktivitet som arbetsgivare.

Dialogunderlag vid medarbetarsamtal

Kompetensnivåerna ska användas som ett dialogunderlag vid medarbetarsamtal med barnskötare, för att skapa målbilder hos medarbetarna och synliggöra deras kompetens. Under arbetets gång har kopplingen mellan kompetensnivåerna och lönesättning diskuterats. Resultatet av de diskussionerna är att kompetensnivåerna skapar incitament för medarbetare och organisation att främja individens yrkesutveckling över tid. Den är inte ett underlag för lönesättning – för detta används de yrkesspecifika lönekriterierna. På sikt kan dock kompetensnivåerna ligga till grund för lönebildningen för barnskötare.

Kompetensnivåerna gäller barnskötare med godkänd utbildning

För att omfattas av materialet krävs examen från barnskötarutbildning som är godkänd Malmö stad som arbetsgivare. En förflyttning till en högre nivå förutsätter att kompetensen på tidigare nivå är uppfylld och förväntas vara så även framöver.

Arbetsgång

Arbetet, som startade under hösten 2017, har präglats av samtal och intervjuer med olika grupper i organisationen, till exempel barnskötare, förste förskollärare och teamledare för pedagogiska utvecklingsteam. Även fackförbundet Kommunal har varit delaktigt under processen. Uppdragsbeskrivningen för barnskötare har legat till grund för arbetet. Vi har även tagit hänsyn till de yrkesspecifika lönekriterierna, för att uppnå en samstämmighet. Kunskap har inhämtats från aktuell forskning kring kompetensnivåer i olika yrkesgrupper, bland annat Patricia Benners modell.