Kompetensutveckling för barnskötare

Att lyfta barnskötarnas roll och öka andelen barnskötare med formell kompetens är viktigt för att säkerställa en likvärdig förskola med hög kvalitet. Därför arbetar vi i Malmö stad aktivt med utvecklingsmöjligheter för barnskötare. Ett projekt kallat Kompetensförsörjning barnskötare startades 2016 och här kan du läsa om några av insatserna.

Kompetensnivåer

För att synliggöra barnskötarnas kompetens och bidra till att behålla erfarna barnskötare, har vi i Malmö stad skapat kompetensnivåer för barnskötare. Kompetensnivåerna fungerar som ett dialogunderlag att använda vid medarbetarsamtal. Tanken är att skapa målbilder hos medarbetarna och lyfta barnskötarnas yrkesroll.

Utbildningsinsatser

En av projektets målsättningar har varit att öka andelen barnskötare i Malmö stad med formell utbildning. Under projektet har kompetensen kartlagts och utbildningsinsatser genomförts, vilket ledde till att målet 55 procent utbildade barnskötare kunde uppnås i slutet av 2018.

Förutom de interna utbildningar som lett till att fler barnskötare nu har formell kompetens, har vi tagit fram en traineeutbildning riktad mot arbetslösa ungdomar samt utbildningen ”förskoletalanager” som vänder sig till nya Malmöbor från andra länder.

Även en handledarutbildning har tagits fram, med syftet att säkerställa kvalitet och kapacitet på handledare.

Introduktion för nyanställda

Inom ramen för projektet har den yrkesspecifika introduktionen utvecklats och förbättrats. Att nyanställda barnskötare i Malmö stad får en gedigen introduktion är viktigt för att medarbetaren ska känna sig välkommen och få en förståelse för sitt uppdrag och förskolans roll i Malmö stad. Det är också ett sätt för den nyanställda barnskötaren att få utbyta erfarenheter med andra samt få handledning i sin roll.