Pedagogiska utvecklingsteam

Förskoleförvaltningen har fem pedagogiska utvecklingsteam som arbetar operativt med verksamhetsutveckling i respektive förskoleområde.

Utvecklingsteamen deltar i avdelningens/förskolans arbete på uppdrag av utbildningschefen, som i dialog med förskolecheferna i området identifierar behovet och uppdraget. Teamen kan även arbeta på uppdrag av förskolecheferna med till exempel handledning, kompetensutveckling av medarbetare och som professionell förebild i den pedagogiska verksamheten.

Bemanning och kompetens

Varje utbildningschef har tillgång till resurser för ett team bestående av sex heltidstjänster som benämns utvecklingspedagoger. Utbildningschefen organiserar teamet, i dialog med förskolecheferna, utifrån ett identifierat behov i området. I varje team finns det en teamledare som har ett chefsansvar för medarbetarna och samordning av teamets uppdrag. I rollen ingår att arbeta direkt med pedagogiska utvecklingsfrågor samt att ansvara för kontakterna med Kreativt Lärcentrum.

Teamen kan innehålla kompetenser såsom förskollärare eller annan pedagog med kompetens inom exempelvis specialpedagogik, bildskapande och ateljéarbete, digitalisering, språkutveckling, lärmiljöer, natur och teknik. Tjänsterna som utvecklare är tidsbegränsade mellan 2 till 5 år beroende på verksamhetens behov och uppdragets karaktär.

Nätverk

För att säkerställa en sammanhållen professions- och metodutveckling i Malmö finns nätverk mellan utvecklingsteamen, där teamledare utsetts att vara sammankallande i respektive nätverk. Nätverken utgår ifrån differentierade utvecklingsområden.