Strategisk och långsiktig utbyggnad av förskolor och platser

Behovet av förskoleplatser ökar ständigt i takt med att staden växer. För att möta upp behovet behöver tidplan, storlek och plats för förskolan tidigt utredas och planeras.

Inom förskoleförvaltningen finns enheten för fysisk miljö som arbetar med att bedöma behov av förskoleplatser och att planera utbyggnaden av nya förskolor. Behovet av förskoleplatser bedöms delvis genom befolkningsprognos och förväntad befolkningsutveckling bland förskolebarn, både i hela staden och för specifika områden. Behovet bedöms även baserat på befintliga lokaler som behöver ersättas, detta gäller både äldre lokaler som behöver byggas om och tillfälliga lokaler så som så kallade paviljonger. Förskoleförvaltningen samarbetar med andra berörda förvaltningar inom kommunen för att planera utbyggnaden.

Finns det tillräckligt med förskoleplatser i Malmö?

Det finns tillräckligt med förskoleplatser i staden, och enligt nuvarande prognoser och planering kommer det fortsatt finnas tillräckligt med platser de närmsta 15 åren. Förskoleförvaltningen erbjuder samtliga barn en plats i förskola inom lagstadgad tid, det vill säga fyra månader efter anmälan.

För att möta upp behovet av förskoleplatser behöver alla tillgängliga platser i Malmö användas. På grund av geografiska obalanser i platstillgången kan det vara så att barn får en förskoleplats längre bort från hemmet än vad som är önskvärt för den enskilda familjen. Det finns för närvarande ett underskott av platser i utbyggnadsområden så som Hyllie och Limhamn, där det byggs mycket bostäder med många nyinflyttade småbarnsfamiljer. Det finns flera planerade nya förskolor i dessa områden och platstillgången förväntas ändras med tiden. I övriga områden i staden finns tillräckligt med platser.