Pristagare 2018

Totalt 166 nomineringar kom in från barn, elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledare fördelat på 120 nominerade pedagoger och arbets- eller ämneslag. Här är 2018 års mottagare av Malmö pedagogpris.

Förskoleförvaltningen

Marie-Louise Lindblad, Segeparks förskola

Motivering: ”Genom att aktivt arbeta för att göra utbildningen tillgänglig för alla barn, skapar Marie-Louise Lindblad förutsättningar för alla barn att kunna lära samt delta i olika relationsbyggande sammanhang på egna villkor. Hon arbetar målinriktat för barns utveckling och välbefinnande. Hennes skicklighet att kommunicera med barnen men även hennes kunskap, lyhördhet och engagemang gör att hon hittar vägar in till alla barn. Med uppfinningsrikedom och med stöd i vetenskapen anpassar Marie-Louise verksamheten för barn med autism genom att hitta lösningar, skapa sammanhang och goda förutsättningar. Hennes värme och förmåga att bygga tillitsfulla relationer gör skillnad i mötet med både barn, vårdnadshavare och kollegor.

Marie-Louise bidrar till skolutveckling på vetenskaplig grund genom att hon fortlöpande lär sig mer i sitt samarbete med Barn- och ungdomshabiliteringens specialiserade personal och sen tillämpar de nyvunna insikterna i barngruppen. Hon sprider sin kunskap också till kollegor och studenter efter genomgångna kurser och utbildningar genom bland annat handledning.

Genom sin stora entusiasm och kärlek för verksamheten visar hon att alla är olika men lika värdefulla på förskolan.”

Grundskoleförvaltningen

Desirée Dahlgren, Geijerskolan

Motivering: ”Desirée Dahlgrens brinnande engagemang för varje elevs lärande och utveckling gör skillnad för hennes elever men också för hela skolan. Med kreativitet, höga förväntningar och nytänkande skapar hon lärandesammanhang som gör det möjligt för eleverna att lyckas. Med stor framgång lyfter hon elever genom att stärka deras självförtroende så att de vågar tro på sig själva och sin förmåga att lära och utvecklas. I en undervisning som är kreativ och där hon ser sina elever som de individer de är, får varje elev ”upptäcka sina vingar”.

Genom sin lust att lära, nyfikenhet att prova olika arbetsmetoder och sin drivkraft att utvecklas på egen hand och tillsammans med kollegor, är hon en stor tillgång för hela skolan inom många områden. På så sätt bidrar hon till skolutveckling på vetenskaplig grund.”

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Zerena Toroczkay, Komvux Malmö, Vård- och omsorgsutbildningen, Universitetsholmen

Motivering: ”Malmö pedagogpris för gymnasieskolan och vuxenutbildningen tilldelas Zerena Toroczkay för hennes förmåga att öka lärandet för sig själv, sina kollegor och elever genom att synliggöra lärande och lärprocesser så att elever når högre måluppfyllelse. Med lyhördhet och höga förväntningar möjliggör Zerena att ämnesövergripande teori och vardagsnyttig praktik möts på ett sätt som engagerar och utmanar både kollegor och elever. Hon lotsar tålmodigt varje elev framåt där återkoppling och lärande av misstagen blir en naturlig språngbräda för eleverna i deras kunskapsutveckling.

Zerena arbetar på ett engagerat sätt för att utveckla ett språkstärkande arbetssätt på skolan. Hon bidrar till att pedagogik och didaktik har en mer framskjuten och tydligare roll i kollegiet på skolan än tidigare. Som en pedagogisk kraft i det kollegiala lärandet arbetar hon systematiskt med att utveckla BFL och formativ bedömning på skolan.”

Fakta

Totalt 166 nomineringar kom in Malmö pedagogpris 2018 från barn, elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledare fördelat på 120 nominerade pedagoger och arbets- eller ämneslag. Förskoleförvaltningen fick 29 nomineringar, grundskoleförvaltningen 62, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 25 och övriga fick 4.