Pristagare 2019

För andra året har Malmö stad delat ut Malmö pedagogpris till pedagoger på stadens tre skolförvaltningar för att uppmärksamma och synliggöra arbetet för barn och elevers lärande. Direktörerna på skolförvaltningarna överraskade i under måndagen vinnarna på sina respektive arbetsplatser.

Förskoleförvaltningen

Sandra Lagerholm, Annelie Niklasson och Maria Ingheden på Nicke Pings förskola

Motivering: ”Genom att använda sig av storyline och äventyrspedagogik i sin verksamhet på Nicke Pings förskola avd Trollskogen, fångas barnens kreativitet och fantasi. Tillsammans med barnen skapar pedagogerna Sandra, Annelie och Maria, historier och äventyr fyllda med flaskpost och skattkistor med uppdrag och ledtrådar. Historierna blir så verkliga för barnen att de lever sig in i dem så väl och tar dem med sig hem och kommer nästa dag med nyfikenhet och längtan efter mer.

Genom att låta alla barn vara delaktiga i verksamheten, fånga in och använda barnens olika styrkor och kreativitet, stärks hela gruppens lärande genom att man lär av varandra..”

Grundskoleförvaltningen

Elin Strömgren, Rosenholmsskolan

Motivering: ”Med flera goda egenskaper såsom ödmjukhet, prestigelöshet och initiativförmåga lyckas Elin göra skillnad och bidra till hela skolans utveckling. Hon är teoretiskt kunnig och förmår omsätta teorin i praktiken och även sprida den till sina kollegor.

Hon ser vad lärarna behöver utifrån elevernas behov och kopplar ihop det systematiska kvalitetsarbetet med didaktiken i klassrummet.

I klassrummet förmedlar Elin tydligt de uppsatta kunskapsmålen till eleverna och även deras lärprocess. Hon ser varje enskild elevs förutsättningar till progression. Genom att arbeta kollaborativt och kooperativt i genomtänkta gruppkonstellationer i dynamiska processer, synliggör hon för eleverna att samarbete är nyckeln till lärande, att man i grupper både kan bidra till lärande och inhämta kunskap för eget lärande. På så sätt äger eleverna sitt eget lärande och vet vad de kan, men också vad deras nästa steg är.

Att Elin har en god förmåga att sprida sin kunskap på ett sympatiskt sätt, fångas i en skolledares uttalande ”Hon hjälper mig att bli en bättre ledare”.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Åsa Falk och Kajsa Månsson, Malmö idrottsgymnasium

Motivering: ”Åsa och Kajsa beskrivs som ett underbart team som uppskattas av såväl kollegor, elever och skolledning. De har en hög relationell kompetens som kommer till sin rätt både i det arbete de bedriver inom skolutveckling tillsammans med kollegorna, men också i sitt arbete med eleverna. I skolutvecklingsarbetet där fokus ligger på att utveckla undervisningen inom språkutveckling och digitalisering, ser man till att alla ämnen involveras. Genom att lyfta de pedagogiska diskussionerna till en ny nivå, fördjupa det kollegiala lärandet och stödja kollegorna i att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas språkligt, har man lyckats inspirera sina kollegor att testa nya undervisningsvägar och höja nivån på undervisningen.

Eleverna ser att pedagogerna aktivt arbetar för att utveckla undervisningen t ex genom auskultationer med fokus på språkutvecklande undervisning, och upplever att undervisningen blivit bättre. Åsa och Kajsa har hög kompetens och har goda relationer till sina elever. De har lyckats få ihop gruppdynamiken i klassrummet och skapat en god lärmiljö med hög måluppfyllelse. ”

Fakta

Totalt 155 nomineringar kom in Malmö pedagogpris 2019 från barn, elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledare fördelat på 92 nominerade pedagoger och arbets- eller ämneslag. Förskoleförvaltningen fick 29 nomineringar, grundskoleförvaltningen 57, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 67 och övriga fick 2.