Pristagare 2020

För tredje året har Malmö stad delat ut Malmö pedagogpris till pedagoger på stadens tre skolförvaltningar för att uppmärksamma och synliggöra arbetet för barn och elevers lärande. Direktörerna på skolförvaltningarna har i veckan överraskat vinnarna.

Förskoleförvaltningen

Magdalena Stenström (Bokträdgården)

Porträtt av pristagaren Magdalena Stenström

Foto: Anna Singhateh

Motivering: ”Med ett djupt allvar och stor lust möter Magdalena Malmö stads förskolebarn i Bokträdgården. Genom en oförtröttlig entusiasm, estetisk och ekologisk känslighet och enorm glädje som smittar av sig ger Magdalena barnen förutsättningar att utveckla sinnliga förmågor och utforska naturen i relation till sig själva och sin värld.

Upplevelser, lek och lärande står i fokus när nya förbindelser och berättelser skapas mellan barn, pedagoger, naturen och staden.

Bokträdgården är en viktig plats och Magdalenas arbete är betydelsefullt för en hållbar nutid och en hållbar framtid. Genom Magdalenas förmåga att tolka naturen som en helhet har Bokträdgården förvandlats till en 100-språklig värld för Malmös barn”.

Grundskoleförvaltningen

Roza Risteska (Modersmålsenheten)

Porträtt av pristagaren Roza Risteska

Foto: Anna Singhateh

Motivering: ”Som förstelärare på modersmålsenheten har Roza en viktig roll i att utveckla och driva en kvalitativ modersmålsundervisning och studiehandledning. Rozas långa erfarenhet som lärare med stor relationell och kommunikativ kompetens, är värdefullt i uppdraget som förstelärare när hon handleder lärare med utgångspunkt i aktuell forskning för att belysa olika delar av undervisningens kvalitet.

Genom tillit, tillgänglighet och goda relationer bidrar hon även till en god arbetsmiljö. Roza arbetar också med att planera undervisning med formativ bedömning, digitala verktyg och språklig stöttning, vilket möjliggör för eleverna att utvecklas mot målen.

Det stora antalet nomineringar ger en samstämmig bild av en oerhört kompetent pedagog som bedriver en undervisning med fokus på kvalitet, tydlighet, engagemang och delaktighet och som i hög grad bidrar till ett kollegialt lärande”.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Lisbeth Bern (Komvux Malmö)

Porträtt av pristagaren Lisbeth Bern

Foto: Anna Singhateh

Motivering: ”Genom tydliga mål och löpande feedback skapar Lisbeth goda förutsättningar för elever att äga sitt eget lärande och utvecklas mer än de trodde var möjligt. Lisbeth har hög tilltro till sina elevers förmåga och stöttar och motiverar dem behovsanpassat.

Genom innovativ och elevnära distansundervisning når Lisbeth fram till sina elever, trots det fysiska avståndet dem emellan. Hon ser nya möjligheter hela tiden och bidrar i hög grad till ett kollegialt lärande inom vuxenutbildningen genom att frikostigt dela med sig av sin kompetens och erfarenheter.

Lisbeth har utvecklat distansundervisningen inom grundläggande svenska som andraspråk, och beskrivs av sina elever som en proffsig pedagog med ett lektionsupplägg som är både utmanande, motiverande, roligt och lärorikt”.