Kommissionärer och senior advisers

Här finns presentationer och längre intervjuer med var och en av de som var kommissionärerna, ordförande och huvudsekreterare.

Sven-Olof Isacsson,ordförande
Professor emeritus i socialmedicin vid medicinska fakulteten, Lunds Universitet, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Specialist i invärtesmedicin, kardiologi och allmänmedicin. Forskning inom epidemiologi, förebyggande medicin, socialmedicin och hälso- och sjukvårdsforskning. Ett flertal uppdrag i olika svenska forskningsråd, inom EU och WHO.

Se intervju med Sven-Olof Isacsson

Anna Balkfors, huvudsekreterare
Strateg, avdelningen för samhällsplanering Malmö stad. Samhällsentreprenör med erfarenhet från både näringsliv och offentlig sektor. Folkhälsovetare (MPH), informatör, och arbetsterapeut. Har bland annat arbetat som hälso- och sjukvårdschef och utvecklat folkhälsoarbete i flera kommuner och regioner och även haft internationella uppdrag. Processlett framtagandet av en ny folkhälsopolicy för Malmö stad.  

Se intervju med Anna Balkfors

Kommissionärer

Nihad Bunar
Professor vid Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och Polishögskolan i Stockholm. Exempel på forskningsområden, kunskapsintressen och erfarenheter: nyanlända och lärande, mångkulturella skolor och språkinlärning. Nihad har omfattande erfarenhet av samarbete med kommunala förvaltningar runt om i landet, både genom forskning, utvärderingar och fortbildningar.

Se intervju med Nihad Bunar

Eva Engqvist
Tidigare vice rektor på Malmö högskola med särskilt ansvar för samverkan och innovation. Tidigare bland annat innovationsansvarig i Malmö stad samt VD för Teknopol i Lund. Under ett antal år VD för den organisation som byggde upp forskningsparken i Uppsala. Styrelseuppdrag i bland annat MINC (Malmö inkubator), Connect Skåne, Forskning och Innovation i Region Skåne, Media Evolution och Mötesplatsen för Social innovation.

Se intervju med Eva Engquist

Ulf Gerdtham
Professor i hälsoekonomi vid Nationalekonomiska institutionen och Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet och Skånes universitetssjukhus (SUS). Ulf är en internationellt respekterad forskare när det gäller hälsoekonomi med bland annat forskning om sambanden mellan inkomst och hälsa.

Se intervju med Ulf Gerdtham

Marie Köhler

Marie Köhler
Barnhälsovårdsöverläkare sedan 10 år i Malmö. Verksamhetschef för Kunskapscentrum för barnhälsovård i Region Skåne (stöd och utveckling till barnhälsovården i hela regionen), samt doktorand. Marie har arbetat mycket med utsatta barns hälsa såsom hemlösa barn, familjehemsplacerade barn, flyktingbarn och barn som far illa.

Se intervju med Marie Köhler

Annelie Larsson
Tidigare direktör för Sociala resursförvaltningen Malmö stad, samt tidigare IoF-chef (individ och familjeomsorg) och stadsdelschef på Kirsebergs stadsdelsförvaltning under 10 år. Annelie har en kommungemensam och förvaltningsöverskridande kunskap om malmöborna och Malmö stad.

Se intervju med Annelie Larsson

Christer Larsson
Stadsbyggnadsdirektör Malmö stad. Arkitekt, ordförande i Nordic City Network och senior adviser på Arkitekthögskolan, LTH i Lund. Christer ansvarar för den förvaltning i Malmö stad som arbetar med den långsiktiga planeringen av Malmös fysiska struktur.

Se intervju med Christer Larsson

Kerstin Larsson
Kerstin har arbetat med skolfrågor inom Malmö stad sedan 1972, som lärare, skolledare och sedan 2005 som chef för FoU/Utbildning (Forskning och Utveckling kopplat till skola och utbildning) i Malmö stad. Kerstin har lång erfarenhet av att kombinera forskning och praktik inom skolutveckling med fokus på hur fler barn och ungdomar ska nå målen i förskola och skola.

Se intervju med Kerstin Larsson

Katarina Pelin
Tidigare miljödirektör, Malmö stad. Jurist och har bland annat arbetat med Agenda 21 och folkhälsofrågor och varit chef för det miljöstrategiska utvecklingsarbetet i Region Skåne. Regionala, nationella och internationella styrelseuppdrag och är bland annat ledamot i regeringens Delegation för hållbara städet. Katarina har medverkat till att sätta Malmö på världskartan när det gäller miljöarbete och har en stark drivkraft att fokusera på Malmös utveckling som hållbar stad.

Se intervju med Katarina Pelin

Sven Persson
Professor i pedagogik vid enheten Individ och Samhälle, Lärarutbildningen i Malmö. Förskollärare i grunden och forskning gällande förskola, yngre barnen och deras lärande, samt barn/ungdom i sin skolmiljö kopplat till lärarens roll. Sven är också föreståndare för Centrum för professionsstudier vid Malmö högskola.

Se intervju med Sven Persson

Maria Rosvall
Docent och överläkare i Socialmedicin. Institutionen för Kliniska vetenskaper, Lunds universitet och avdelningen för Folkhälsa och Miljö, Region Skåne. Maria har lång erfarenhet av att ha följt malmöbornas hälsoutveckling via epidemiologiska studier och statistik. Maria är delaktig i undersökningar av barns och ungas hälsa, levnadsvanor och levnadsförhållanden i Skåne samt Folkhälsoenkät Skåne.

Se intervju med Maria Rosvall

Tapio Salonen
Professor i socialt arbete. Dekan för Hälsa och Samhälle, Malmö Högskola. Tapios forskning rör välfärdsfrågor i vid mening, däribland utsattas försörjningsvillkor, marginalisering, sociala interventioner och demokratifrågor. Han har varit forskningsledare för mångvetenskapliga forskargrupper och lett ett flertal forskningsprojekt på nationell och internationell nivå och varit återkommande anlitad i statliga utredningar och kommittéer.

Se intervju med Tapio Salonen

Mikael Stigendal
Professor i sociologi vid institutionen för Urbana Studier på Malmö Högskola. Tematisk expert i EU-programmet URBACT. Leder ett forskningsprojekt för Tillväxtverket om sambandet mellan tillväxt och segregation. Mikael har under många år forskat om Malmös utveckling. Hans arbete har till stor del varit praxisnära forskning i samarbete med bland annat kommunanställda, arbetslösa och ungdomar, lokalt såväl som nationellt och internationellt.

Se intervju med Mikael Stigendal

Denny Vågerö
Professor i medicinsk sociologi. Verksam vid CHESS (Centre for Health Equity Studies i Stockholm), KI och Stockholms Universitet. Medlem i Vetenskapsakademien. Kommissionär i WHOs "Commission on Social Determinants of Health" och ingår nu i den europeiska WHO-kommitté som leds av professor Michael Marmot. Dennys forskning har framförallt handlat om hur samhällsförhållanden påverkar befolkningens hälsa, särskilt sociala skillnader i hälsa.

Se intervju med Denny Vågerö

Per-Olof Östergren
Professor och överläkare i socialmedicin och global hälsa vid Lunds universitet. Per-Olof har en gedigen forskarbakgrund inom flera av de områden som kommissionen har att bearbeta. Studerat utbildningsnivåns, den sociala positionens, arbetssituationens och bostadsområdets betydelse för hälsan.

Se intervju med Per-Olof Östergren

Fler i kommissionen

Till kommissionen har också ett antal "senior advisors" varit kopplade.