Så arbetade kommissionen

Arbetet i kommissionen delades i två faser:
1. vetenskapliga underlag
2. tillämpning i Malmö.

Den första, som löpte under hela 2011 handlade om att ta fram vetenskapliga underlag avseende hälsoläget i Malmö och de sociala determinanterna, det vill säga de sociala faktorer som påverkar hälsan. Dessutom skulle underlagen visa vilka effektiva insatser det finns som påverkar de sociala determinanterna. Underlagen bygger både på svensk och internationell forskning.

Fas nummer 2 löpte från slutet av 2011 fram till slutet av 2012. Fokus var på tillämpning i Malmö. Förslag till strategier togs fram, prioriterades och testades på relevanta målgrupper inom och utom Malmö stad. Dialog och konsultation var nyckelord för fas 2.  

Nedan visas en skiss över tidslinjen och faserna.

2011-2012