Malmökommissionens uppdrag

Ordförande Sven-Olof Isacsson

Malmökommissionen var politiskt oberoende och leddes av Sven-Olof Isacsson från Malmö, professor emeritus i socialmedicin. De fjorton kommissionärerna utgjordes av forskare från olika delar av landet samt personer med unik kompetens om Malmö.

Att Malmöbor i vissa delar av staden lever nästan sju år längre än i andra delar har varit känt i decennier.

Orsakerna till dessa stora skillnader i hälsa är att många saknar de viktigaste förutsättningarna för god hälsa, som arbete, bra utbildning, acceptabelt boende och ekonomiska och sociala resurser.

Uppdraget

Malmökommissionens uppdrag var att ta fram ett vetenskapligt underlag som bas för hur hälsan ska kunna förbättras för alla Malmöbor, särskilt för de mest utsatta. Uppdraget innebar att ta sig an en komplex problematik som kräver långsiktiga strategiska beslut och åtgärder.

Varje kommissionär ansvarade för ett område (till exempel utbildningens betydelse för hälsan) och hade till sin hjälp en arbetsgrupp sammansatt av personer med olika unika kunskaper inom området.

– Min förhoppning är att vi fram till slutrapporten ska ha "laddat ned" all kunskap som finns för att förbättra Malmöbornas hälsa. Sen hoppas jag att politikerna i samförstånd ställer sig bakom våra rekommendationer. Att förbättra hälsan och minska hälsoskillnaderna måste såväl etiskt som humanitärt vara en angelägenhet för alla, sa  Sven-Olof Isacsson när arbetet inleddes.

Kort inslag från mars 2011 då Malmökommissionen lanserades.

WHO:s erfarenheter central inspirationskälla

Malmökommissionen tar fasta på de erfarenheter som gjordes i WHO:s rapport Closing the Gap in a generation, den så kallade Marmotkommissionen som enligt Statens Folkhälsoinstitut räknas till ett av de viktigaste dokumenten som skrivits på folkhälsoområdet under de senaste decennierna. Budskapet som förmedlas i rapporten är tydlig: social orättvisa är bokstavligen en fråga och liv och död och omställningsarbetet tar tid, en hel generation, minst.

Tre prioriterade områden

Kommissionen prioriterar tre områden; barn och ungas uppväxtvillkor, demokrati och inflytande i samhället samt sociala och ekonomiska förutsättningar.

  • Barn och ungas uppväxtvillkor. Villkoren för barn och unga under uppväxten har stor betydelse för både den psykiska och den fysiska hälsan under hela livet. Malmö har en ung befolkning, vilket gör att de ungas livsvillkor är avgörande för Malmös utveckling.
  • Demokrati och inflytande i samhället. Brist på inflytande och möjlighet att påverka den egna livssituationen har stor inverkan på hälsan eftersom det kan leda till känsla av maktlöshet.
  • Sociala och ekonomiska förutsättningar. Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa, framförallt psykisk ohälsa, och leder till ökad ojämlikhet i hälsa.

Kort om kommissionens direktiv

  • Utifrån Malmös utmaningar gällande sociala skillnader identifiera vad som är påverkbart av vem och vilka och hur.
  • Lämna förslag på mål och strategier.
  • Genomföra hälsoekonomiska analyser, räkna på kostnader och väga dem mot nyttan av att genomföra strategierna.
  • Peka på eventuella behov av förändringar i den kommunala organisationen, rutiner för samverkan, styrning.
  • Mäta och följa utvecklingen av hur hälsan är fördelad i Malmö.
  • Beräkna kostnaderna av ojämlikhet i hälsa. 

Ladda ner

Direktiv kommission för ett socialt hållbart Malmö (pdf, 655.8 kB)
Kommunstyrelsens uppdrag till Malmökommissionen från 2010-11-09.

Info-folder om Malmökommissionen (pdf, 1.3 MB)

Presentation Malmökommissionen (powerpoint, 7.6 MB)
PowerPoint augusti 2012

Senast ändrad: 2019-11-28 13:02