Publicerad 2018-02-23 16:22

Senast uppdaterad 2018-02-23 16:22

Malmö är pilot för hållbart Sverige

 Malmö är en av sju kommuner och landsting som valts ut att delta i ett landsomfattande pilotprojekt som ska bidra till att de globala målen för hållbar utveckling nås.

Globala utmaningar är också lokala, där städerna har en nyckelroll i arbetet med att uppnå målen. Malmö stad var den första kommunen i Sverige som skrev under Agenda 2030 och Malmö är en av referenskommunerna till regeringens arbete med hållbarhetsmålen.

Ett viktigt steg i Malmö stads arbete är att kommunfullmäktige i budget 2017 beslutat att FN:s globala hållbarhetsmål ska omvandlas till lokala mål, eftersom hållbarhetsmålen berör alla verksamheter.

För Malmö passar den här satsningen bra. Ökad intern kunskap om hållbar utveckling och de Globala målen och strategisk kommunikation är två huvudprocesser som krävs för att omsätta målen i Malmö stad.

Att få stöd av SKL och FN-förbundet och att dela erfarenheter och lärdomar med andra kommuner som arbetar för samma mål, är viktigt för den fortsatta utvecklingen för ett hållbart Malmö.

Fakta

Förutom Malmö, har även Gislaved, Kristianstad, Luleå, Nyköping, Växjö samt landstinget i Sörmland – valts ut för att de representerar olika perspektiv och erfarenheter som kommer till användning när projektet ska ta form. Gemensamt för deltagarna är ett stort engagemang för Agenda 2030.

 

Läs mer om Malmö stads arbete med de globala målen på malmo.se/globalamalen