Publicerad 2018-03-07 11:21

Senast uppdaterad 2018-03-14 10:22

Ökat samarbete krävs för att nå miljömålen

För att nå Malmö stads fyra miljömål krävs en rejäl slutspurt, där samverkan och samarbete är absolut nödvändiga inslag. Av de 19 delområdena är fem röda, två gröna och resten gula.

Den 14 februari presenteras Malmö stads miljöredovisning för 2017. Miljöredovisningen följer upp hur långt vi är komna i arbetet med Malmös fyra miljömål. De fyra målen innehåller 19 delområden, varav bara två stycken är gröna – vilket innebär att de sannolikt kommer att uppfyllas till 2020. Fem stycken är röda, det vill säga bedöms som orimligt att vi når i rätt tid. Resterande 12 delområden är gula, vilket innebär att vi endast når målsättningarna delvis inom utsatt tid.

– Miljöprogrammet, som innehåller stadens fyra miljömål, har 2020 som slutår. Om vi ska få lite mer grönt i protokollet krävs det att vi verkligen kavlar upp ärmarna och slutspurtar allt vad vi orkar nu, säger Kerstin Åkerwall, Malmö stads miljödirektör.

Minskade utsläpp är ett rött delområde

De två delområden som bedöms som ”gröna” är ’Effektivare användning av energi’ och ’Avfallet ska återvinnas’. Ett delområde som varit ”rött” de senaste åren är ’Minskade utsläpp’. Här lyder målet att utsläppen av växthusgaser i Malmö ska minska med minst 40 procent räknat från år 1990.

– För att nå detta mål krävs en omfattande förändring. Staden och kommunen måste planeras på ett klimatsmart sätt så att vårt vardagsliv i Malmö inte ger upphov till stora växthusgasutsläpp. Här är översiktsplanen och trafik- och mobilitetsplanen otroligt viktiga instrument, eftersom vi måste skapa en resurssnål och energieffektiv stad med satsningar på förnybar energi och ett trafiksystem med liten miljöpåverkan. Att vi börjat med gröna obligationer ser jag också som ett viktigt steg i arbetet, eftersom vi genom dem investerar i mer klimatsmarta lösningar som bland annat kan leda till minskade utsläpp av växthusgaser.

Samverkan och samarbete krävs

– Ledorden är samverkan och samarbete. Alla stadens nämnder och styrelser bär gemensamt ansvaret för att genomföra åtgärderna som hör till miljöprogrammet, och samarbete är en framgångsfaktor. Att vi tillsammans hjälps åt är enda vägen framåt, menar Kerstin Åkerwall.