Publicerad 2018-07-02 16:57

Senast uppdaterad 2018-10-02 11:09

Tillsammans 2030 - nytt partnerskap för hållbara städer

flyer tillsammans2030

Nu startar Tillsammans 2030, ett samarbetsforum där kunskap, lärdomar och metoder delas i syfte att underlätta genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå

Varmt välkommen att gå med i Tillsammans 2030! Målgruppen är alla offentliga, privata och ideella aktörer, civilsamhället, akademin m.fl. som är involverade i utveckling av hållbara städer och samhällen.

- Det går inte att nå hållbar utveckling, varken lokalt eller globalt, om vi inte arbetar mer tillsammans med andra. Och vi har massor att lära och förstå för att få till de förändringar som krävs, både på system- och individnivå. Så vi öppnar upp för alla som är intresserade att lyssna och dela kunskap och insikter om hur vi i Sverige arbetar för att nå de Globala målen, säger Lena Wetterskog Sjöstedt, chef för kansliet för hållbar utveckling på stadskontoret.

Tillsammans 2030 är inte ett utvecklingsprojekt där vi utvecklar nya metoder. Det är ett aktivt forum, där vi utgår från det som redan görs och metoder som redan finns. Vi tänker, gör och delar lärdomar med varandra.

Anmälan

Vill du få kallelser till webbinarier och andra aktiviteter inom Tillsammans 2030? Anmäl dig på info@tillsammans2030.se.

Syfte

Syftet med Tillsammans 2030 är:

  • Dela kunskap och lärdomar för att utveckla hållbara städer och samhällen och implementera de globala målen lokalt.
  • Sprida kunskap om befintliga metoder, verktyg, modeller och utbildningsmaterial som kan ge stöd för hållbar stadsutveckling.
  • Sprida kunskap om tillvägagångssätt och resultat från stadsutvecklingsprojekt, t.ex. tekniska lösningar, innovationer och modeller för finansiering, partnerskap och målstyrning.

Aktiviteter

Tillsammans 2030 kommer att genomföra följande aktiviteter:

  • Webbinarier med diskussion och föredrag
  • Möten, workshops, seminarier och konferenser
  • Spridning av utbildnings- och kommunikationsmaterial om de globala målen
  • Informationsspridning om befintliga metoder som ger stöd för hållbar stadsutveckling

Vi startar med ett webbinar i månaden (fredag lunch). Inspelning sker av föredragen på varje webbinar, så att de kan ses i efterhand om så önskas. Inspelningarna, utbildningsmaterial och information om befintliga metoder tillhandahålls digitalt på en hemsida.

Varför

Det finns många metoder, verktyg, modeller m.m. som ger stöd för hållbar stadsutveckling, men de sprids inte tillräckligt. Det behövs information eller utbildningsmaterial för att andra aktörer än de som har utvecklat metoderna ska förstå hur de används. Många ”sitter på sin kammare” för att komma fram till hur de globala målen ska implementeras. Det finns ett behov av kunskapsdelning om implementering av de globala målen på en lokal nivå. Tidspressen är hög för såväl privata som offentliga aktörer som medverkar i stadsutvecklingsprojekt. Tillsammans 2030 kan effektivisera omvärldsbevakning och sprida information om resultat och metoder som finns tillgängliga.

När

Den 14 september 2018 kl 12-13 genomfördes det första webbinariet. Då berättade Jakob Trollbäck på The New Division om framtagandet av logotyperna för de globala målen och vilket utbildnings- och kommunikationsmaterial som finns. Lena Wetterskog Sjöstedt, Per-Arne Nilsson och Christer Larsson beskrev hur Malmö stad implementerar de globala målen i sin verksamhet och i stadsutvecklingsprojekt. Ann-Kristin Belkert på Actinate berättade mer om syfte och kommande aktiviteter inom Tillsammans 2030.

På hemsidan www.tillsammans2030.se kan du ladda ner och se webinarierna i efterhand, om du inte hinner vara med live! Där hittar du också kommande datum och program.

Initiativtagare

Initiativtagare till Tillsammans 2030 är Malmö stad, Actinate AB och The New Division by Trollbäck + Company AB.

Malmö stad arbetar aktivt med hållbar stadsutveckling och implementeringen av de globala målen inom olika förvaltningar och projekt. Stadskontorets Kansli för hållbar utveckling har i uppdrag att leda, samordna och stödja Malmö stads förvaltningar i arbetet med Agenda 2030.

Actinate AB hjälper offentliga och privata aktörer med målstyrning för en hållbar samhällsutveckling. Via utbildningar, workshops och strategisk rådgivning erbjuds stöd för organisationer eller projekt för att realisera hållbarhetsmål.

The New Division by Trollbäck + Company AB är en kommunikationsbyrå i Stockholm med inriktning på hållbarhet, jämlikhet och tolerans. The New Division och byråns grundare Jakob Trollbäck har tagit fram plattformen och logotyper för de 17 globala målen och 169 delmålen (se www.globalgoals.org).