Publicerad 2018-10-10 10:56

Senast uppdaterad 2018-10-25 15:11

Nulägesbeskrivning för Malmö i förhållande till Globala målen

Nulägesbeskrivning 2018

Klicka på bilden för att läsa presentationen av nulägesbeskrivning 2018 med exempel på uppföljning av de Globala målen i Malmö

Under sommarmånaderna har alla förvaltningar i Malmö stad tagit fram fakta och statistik kring hur Malmö ligger till i förhållande till FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Nu är det hittills insamlade underlaget sammanställt.

- Vi är oerhört ödmjuka inför hur alla har ställt upp på så kort varsel och bidragit med fakta kring alla sjutton målen. Det visar att det finns en stark vilja att arbeta mer tillsammans och göra gemensamma analyser, säger Linda Tuominen, stadskontorets processledare för nulägesbeskrivningen.

Krävs komplettering och kvalitetssäkring

Under arbetets gång har det blivit tydligt att det som framkommer och som sammanställts till ett första utkast av en rapport i detta läge varken ger en komplett bild eller analys av hur vi ligger till i förhållande till målen. Underlaget behöver kompletteras och kvalitetssäkras ytterligare, ett långsiktigt arbete som behöver utvecklas i dialog med alla förvaltningar och bolag.

Nulägesbeskrivning 2018 med exempel på uppföljning av de sjutton Globala målen (pdf, 1.6 MB) presenterades den 5 oktober då alla förvaltnings- och bolagsledningar var inbjudna till en halvdag om Agenda 2030 i Malmö.

Syftet är att nästa version, nulägesanalys 2019, med fastställda indikatorer för att följa uppföljning av de Globala målen i Malmö, ska beskriva nuläge och gap för hur Malmö ligger till i förhållande till samtliga 17 Globala mål i Agenda 2030 och vara ett underlag för politiska prioriteringar inför budget 2020.

Vad händer nu?

Processteamet har lämnat ett förslag på fortsatt process för att ta fram Nulägesanalys 2019 (inför budget 2020).

En viktig del i det kommande arbetet är de gemensamma indikatorer för uppföljning på lokal nivå, som tas fram under ledning av Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA. Malmö stad är en av de kommuner som kommer att ingå i arbetsgruppen för framtagandet. Arbetet ska vara klart i mars 2019. Läs mer här.