Urbana biotoper

Urbana biotoper innebär gröna ytor som bildar en lättskött och vacker enhet. Växterna har en långsiktigt hållbar relation med marken och många olika djur kan hitta föda och boplatser här.

Här hittar du en kort information om vad respektive partner gjort/planerat att göra i sitt "case".

Hauschild+Siegel

Hauschild-Siegel har två delprojekt inom BiodiverCity - dels ett test av dagvattenhantering och dels med byggnaden Ohboy, där urbana biotoper, gröna fasader och gröna tak testas. 

Lösningen för dagvattenhantering utgörs av en fuktbiotop bestående av vattenväxter som har placerats under galler. Biotopen är anlagd på en innergård ute i Västra Hamnen och bidrar till att dagvattnet fördröjs och kan tas omhand.
Hauschild+Siegels rapport (pdf, 4.3 MB)

OhBoy ingår som i BiodiverCitys steg 3. I markplan finns intensiv grönska på en förhållandevis liten yta. Hotellägenheterna nås från egna entréer direkt från gård respektive gata. Markytan framför dessa entréer genomförs som en multifunktionell yta som både är genomsläpplig för att ta hand om visst dagvatten samt möjliggör både plantering och möblering med t.ex. cykelställ eller sittplatser.
Hauschild+Siegels projektbeskrivning (pdf, 73.5 kB)

Hauschild+Siegels slutrapport (pdf, 117 kB)

Hauschild+Siegels bildbilaga (pdf, 17.2 MB)

Malmö stad

Malmö stads fastighets och gatukontor har anlagt en urban biotop i Varvsparken i Västra hamnen. Utmaningen bestod i att ta fram en skogslik biotop som ska ge en känsla av att ha vuxit fram under en längre tid.
Gatukontorets rapport (pdf, 47.3 kB)

Serviceförvaltningen har arbetat med urbana biotoper för att främja lärande och utomhuspedagogik vid Bäckens förskola i Tygelsjö.
Serviceförvaltningens rapport (pdf, 2.5 MB)

MKB

MKB är med i BiodiverCity med tre olika delprojekt - Koggen, Holma och Augustenborg. Koggen avslutades under steg två och de två andra pågår (steg 3).

Tanken med Koggens skuggtåliga innergård var att den ska skapa en långsiktigt hållbar biotop som gynnar den biologiska mångfalden.
MKB:s rapport (pdf, 897.7 kB)

MKB vill förbättra den urbana miljön i Holma genom olika aktiviteter inom ramen för BiodiverCity: Mångfaldstorn, raingarden, ruderatmark och insatser på förskolegårdar till exempel. Detta sker inom BiodiverCitys steg 3. MKB vill dessutom utveckla Ekostaden Augustenborg med nya gröna lösningar. I BiodiverCitys steg 3 kommer de bland annat att ta fram en strategi för utveckling av biologisk mångfald och en kompletteringsplan för växter.
MKB:s projektbeskrivning (pdf, 521.7 kB)

MKB:s slutrapport (pdf, 1.5 MB)

Skanska 

På Klipporna i Hyllie förser Skanska husen skamed urbana biotoper.
Skanskas rapport (pdf, 689.8 kB)

Urban layers

Ekologigruppen, MORF landskapsarkitektur och Tyréns har under steg 3 utvecklat urban layers. Det är en platsanapassad biotop som ger ökad biodiversitet, tar hand om dagvatten och skapar rum för stadsliv i den trånga staden.
Produktblad (pdf, 1.2 MB)

Senast ändrad: