MEST

Enligt Malmös översiktsplan ska ”ekosystemtjänster värderas, beaktas och stärkas i stadsplanering, underhåll och skötsel så att dess värden och funktioner inte försämras”. Projektet MEST_Plan undersöker möjligheterna att applicera konceptet ekosystemtjänster i planarbetet och genom detta bidra till Malmös hållbara stadsutveckling. Målet är att ta fram potentiella åtgärder och identifiera var i planprocessen de kan tillämpas.

60 procent av jordens ekosystem är skadade eller utnyttjas ohållbart och det är dags att vi agerar. "Business as usual" har tagits oss hit och är inte lösningen på våra problem, vi behöver tänka nytt och stort och inte längre göra minsta möjliga skada, utan största möjliga nytta.

Projektet MEST_Plan har som målsättning att undersöka möjligheter att integrera hänsyn till ekosystemtjänster i planprocessen och genom detta bidra till Malmös hållbara stadsutveckling. Vi hoppas kunna lyfta frågan om ekossystemtjänster till högre planeringsnivåer och samtidigt sprida kunskap och förståelse om dess avgörande betydelse för vår fortlevnad. Vi siktar mot att ta fram potentiella åtgärder och identifiera var i planprocessen dessa kan tillämpas.

MEST_plan startade i oktober 2014 på Stadsbyggnadskontorets planavdelning och tar sin utgångspunkt i översiktsplanens vision, den statliga utredningen SOU 2013:68 samt de nationella miljömålen och undersöker hur dessa kan omsättas till praktik genom att införlivas i planering, då framför allt på detaljplanenivån.

Projektets första fas avslutades i april 2015 och i delrapport 1 redovisas resultaten på frågan OM hänsyn till ekosystemtjänster kan inkluderas i planeringsprocessen.

Projektet andra fas avslutades i slutet av 2016. I delrapport 2 har projektgruppen fokuserat på HUR hänsyn till ekosystemtjänster kan inkluderas i planeringsprocessen. 

MEST delrapport 1

MEST delrapport 2