Samskapande stadsutveckling i Södra Kirseberg

Genom samarbetsprojektet Malmö Innovationsarena har Malmö stad tillsammans med fastighetsägaren och lokala aktörer kunnat pröva och utveckla nya arbetssätt och former för gemensam områdesutveckling.

I Kirsebergs gamla industriområde planeras det en ny stadsdel, med bostäder, skolor, arbetsplatser, parker med mera.

Fastighetsägaren Jernhusen, lokala aktörer och Malmö stad har tillsammans testat nya former för samarbete för att involvera fler att vara en del av en större stadsomvandling i närområdet.

Fyra exempel på arbetssätt och aktiviteter

Områdets historia

Kirsebergstaden var från början en förstad till Malmö där stora delar av stadsdelen växte fram som arbetsbostäder till den tidigare järnvägsindustrin. På 1930-talet var de gamla järnvägsverkstäderna Malmös näst största arbetsplats. Här slipades tåghjul, tågvagnar byggdes om och inreddes och loken servades.

Kirseberg har även varit en plats för det som inte ansågs passa in i det centrala Malmö: galgbacke, mentalsjukhus, fängelse, barnrikehus och nödbostäder. Det "avvikande" fick en plats här. En stark lokal identitet, en vi-känsla, som samtidigt är inkluderande har präglat området genom historien och är fortfarande starkt närvarande. Stora delar av planområdet Södra Kirseberg, på andra sidan spåren, kännetecknas idag av underutnyttjad industrimark som ligger i gränslandet mellan stad och förstad.

Frågor, funderingar, feedback?
Kontakta gärna:

Veronika Hoffmann, processledare, miljöförvaltningen,

veronika.hoffmann@malmo.se, 0729-629888 

Malmö Innovationsarena finansieras av Malmö stad, Vinnova och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Malmö Innovationsarena, ett samarbetsprojekt mellan offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och akademi, har som mål att bidra med nya arbetssätt och metoder som snabbt, hållbart och kostnadseffektivt kan öka antalet bostäder i Malmö.