$left
$middle

Videoprojekt

Under hösten och vintern 2019/2020 har stadskontoret och funktionsstödsförvaltningen tillsammans arbetat i ett projekt med att ta fram en tillgänglighetsanpassad videofilm. ”Det här är funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad” heter den färdiga filmen, som även presenteras i en tillgänglighetsanpassad videospelare.

Se videofilmen här ovan och testa de olika tillgänglighetsfunktionerna i videospelaren.

Ny tillgänglighetslag

Lag om tillgänglighet till digital offentlig service är en ny lag som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Videofilmer som publiceras på kommunens hemsida ska uppfylla kraven från och med den 23 september 2020 och erbjuda undertexter och syntolkning och helst även en textversion. Teckenspråk är inget lagkrav, men ska erbjudas så ofta det går.

Tillgänglighet handlar inte bara om att göra videofilmer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning utan att göra något som är bra för alla.

Använd webbvideo för att öka tillgängligheten

Malmö stad har använt video som kommunikationskanal sedan 2009 för att förtydliga, förklara och sprida information från kommunens olika verksamheter.

Den nya tillgänglighetslagen rekommenderar att video används för att fler ska kunna ta del av informationen från offentlig sektor. Detta eftersom det många gånger kan vara lättare att ta till sig innehåll i en video än om motsvarande information skulle finnas i en längre text.

Malmö stads tillgänglighetsprojektet för video har haft fyra delmål:

  1. Skapa en presentationsfilm för funktionsstödsförvaltningen som förklarar förvaltningens olika verksamhetsområden.
  2. Skapa en videofilm som lever upp till tillgänglighetskraven i den nya lagen ”Tillgänglighet till digital offentlig service”.
  3. Utveckla en videospelare (baserad på Malmö stads videoplattform) med tillgänglighetsfunktionerna undertext, syntolkning, textversion och teckenspråksversion.
  4. Utforska området ”Tillgänglig video” och samla kunskaper och erfarenheter kring hur man skapar och delar en tillgänglig video.

Så här har vi arbetat med tillgängligheten

Arbetet med tillgängligheten har bestått av två delar; dels hur själva videofilmen är skapad och dels hur tillgänglighetsfunktionerna i videospelaren fungerar. I projektet har också videoproduktionsbolag, undertextare, syntolk och teckenspråksföretag varit involverade för att bidra med sin expertis.

Tillgänglighet i videofilmen

Att skapa en videofilm och sedan ”klistra på” tillgänglighetsfunktioner är väldigt svårt och blir sällan bra. I projektet har tillgänglighetsarbetet varit en naturlig del och påverkat allt från innehållsplanering och manus, till hur filmen blivit inspelad och redigerad.

Tillgänglighet i videospelaren

Malmö stad har byggt en egen videospelare med funktioner för anpassningsbara undertexter, syntolkning och textversion. På det sättet uppnås lagkravet. Dessutom kan man aktivera en teckenspråksversion.

Funktionerna går att kombinera, vilket innebär att en person som tar del av videon själv kan anpassa funktionerna efter sina personliga förutsättningar.

  • Undertexterna kan anpassas med storlek, färgsättning och typografi.
  • Syntolkningsspåret är synkroniserat med originalfilmen och förklarar det visuella innehållet i videofilmen.
  • Textversion är en transkription av innehållet i videofilmen och inkluderar i det här fallet både det talade språket och syntolkningen. Den här funktionen är viktig för personer som är både döva och blinda.
  • Man kan aktivera en teckenspråksversion och få innehållet på korrekt teckenspråk (ej teckenspråkstolkning). Personen som tecknar kan man flytta runt i videorutan med hjälp av musen eller styrplattan på datorn. Man kan även storleksförändra teckenspråksaktören med hjälp av scrollhjulet eller styrplattan. Dessutom kan man välja färg på bakgrunden.

Tillgänglighet på kommunfullmäktigemöten

Från och med den 3 september kommer Malmö stads kommunfullmäktigemöten att vara tillgänglighetsanpassade med skrivtolkning i direktsändningen. Det innebär att personer på distans kommer att skriva in det som sägs på mötena, en text som synkroniseras med mötet och presenteras som undertexter.

Malmö stad har undersökt andra möjligheter, t ex automatisk textning med hjälp av AI. Resultatet blir att texterna kan bli mycket felaktiga och missvisande.

sv