$left
$middle

Kulturstrategi 2014-2020

Kulturstrategi 2014-2020

Kulturstrategin antogs i kommunfullmäktige 2014 och omfattade hela Malmö stads organisation. Målet med Kulturstrategin var att stärka Malmös hållbarhet till 2020 med hjälp av konstnärliga och kulturella processer och uttryck.

Under 2015 tog kulturförvaltningen fram en handlingsplan för kulturstrategin i dialog med stadens förvaltningar och bolag. Planen  antogs i kulturnämnden i oktober 2015 och i juni 2016 beslutades den i kommunstyrelsen. Innehållet i handlingsplanen bygger på strategins fem delmål.

Hösten 2016 gick kulturstrategin in i en operativ fas. Det innebar att Malmö stads fövaltningar och bolag påbörjade arbetet med att förverkliga kulturstrategins handlingsplan. Det handlade till exempel om ännu mer kultur i förskola och skola, inom vård- och omsorg, och på ännu fler platser i Malmö. Men också om att inkludera det professionella kulturlivet i sammanhang där de vanligtvis inte är representerade.

Arbetet byggde på samarbete mellan hela Malmö stads organisation, det fria kulturlivet och akademin, där alla bidrog med sin specifika kompetens och expertis för att skapa bästa förutsättningar att förverkliga åtagandena i handlingsplanen.

Kontakta oss

sv