$left
$middle

Kulturstrategi 2014-2020

Kulturstrategi 2014-2020

Kulturstrategin antogs i kommunfullmäktige 2014 och omfattar hela Malmö stads organisation. Målet med Kulturstrategin är att Malmös hållbarhet år 2020 ska ha stärkts med hjälp av konstnärliga och kulturella processer och uttryck.

Under 2015 har kulturförvaltningen tagit fram en handlingsplan för kulturstrategin i dialog med stadens förvaltningar och bolag. Planen  antogs i kulturnämnden i oktober 2015 och i juni 2016 beslutades den i kommunstyrelsen. Innehållet i handlingsplanen bygger på strategins fem delmål.

Hösten 2016 går vi in i en operativ fas. Det innebär att Malmö stads fövaltningar och bolag ska påbörja arbetet med att förverkliga kulturstrategins handlingsplan. Det kan till exempel handla om att ännu mer kultur i förskola och skola, inom vård- och omsorg, och på ännu fler platser i Malmö. Det kan också handla om att inkludera det professionella kulturlivet i sammanhang där de vanligtvis inte är representerade.

Arbetet bygger på samarbete mellan hela Malmö stads organisation, det fria kulturlivet och akademin, där alla bidrar med sin specifika kompetens och expertis för att skapa bästa förutsättningar att förverkliga åtagandena i handlingsplanen.