$left
$middle

Konstnärlig gestaltning till Rosengårdsbiblioteket

Utlysning: Malmö stad söker dig som är yrkesverksam konstnär för upphandlingen av en ny konstgestaltning till det ombyggda Rosengårdsbiblioteket. Sista dagen för intresseanmälan är den 30 september 2022.

Illustration med ett gatustensbelagt torg i förgrunden och det ombyggda Rosengårdsbiblioteket i bakgunden.

Konceptbild av nya Rosengårdsbiblioteket. Bild: Panorama Arkitekter

Ombyggt bibliotek behöver ny konst

Rosengårdsbiblioteket är en del av Biblioteken i Malmö. Biblioteket är med sina 200 000 besökare per år det mest besökta biblioteket i Malmö efter Stadsbiblioteket.

Biblioteket håller på att byggas om för att bland annat bli dubbelt så stort som innan. Malmö stad har som mål att alla Malmöbor ska nås av konst- och kulturupplevelser 365 dagar om året. Som ett led i detta avsätts medel för en konstgestaltning till det nya Rosegårdsbiblioteket.

Verket ska placeras i trapphallen i bibliotekets entré. Budgeten för gestaltningen är 700 000 kronor exklusive moms och gestaltningen ska stå klar senast i juni 2024.

Skapa ett unikt och platsspecifikt konstverk

Uppdraget innebär att skapa en unik, permanent och platsspecifik konstgestaltning till Rosengårdsbiblioteket med ett högt konstnärligt egenvärde, där konstnären utifrån sin konstnärliga praktik utgår från aspekter relevanta för platsen, verksamheten och de rumsliga förutsättningarna.

  • Konstgestaltningen ska bestå av tongivande samtidskonst som på ett intresseväckande sätt tillför ett estetiskt och inspirerande värde till platsen.
  • Konstgestaltningen ska bidra till en stimulerande och omsorgsfullt utformad miljö att vistas i samt bidra till byggnadens och verksamhetens identitet.

Läs förfrågningsunderlag och konstprogram:

Konceptbild av den tänkta vyn på trappan nerifrån på det ombyggda Rosengårdsbiblioteket.

Trapphallen där den konstnärliga gestaltningen ska hänga. Bild: Jakobsson Pusterla arkitekter

Processen - anmälan och urval

Bakgrund till uppdraget

Under 2019 fattades ett politiskt beslut om att det nuvarande biblioteket på Rosengård ska byggas om helt. Anledningen var att lokalerna var slitna och att utrymmet inte räckte till för antalet besökare. Våren 2021 startade byggnationen och biblioteket har fram till färdigställandet av det nya biblioteket tillfälliga lokaler i Rosengårds centrum. Det nya biblioteket förväntas stå klart i början av 2023.

Vad är 1%-regeln?

Enprocentsregeln är en ekonomisk princip för investeringar som innebär att en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning.

sv