Rörelsernas museum - slutrapport

Här finner du slutrapporten Rörelsernas museum - en förstudie om ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö. Den 19 april 2017 lämnades rapporten som utreder förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö över till regeringen för vidare beslut. Under ett år har förstudieteamet samtalat med museiexperter, representanter från civilsamhällets organisationer, ungdomar 16-19 år, forskare, studieförbund och folkrörelser. 

Framsida på Rörelsernas museum

Klicka på bilden för att ladda ner rapport


Slutsatser

Förstudiens resultat visar att det finns både behov av och intresse för ett museum som hanterar frågor kring demokrati och migration, med
ett nationellt ansvar. Ett museum har de redskap som behövs för att inhämta kunskap genom forskning, samlingar och arkiv, och det har också verktygen för att genom pedagogisk verksamhet, utställningar och öppna samtal, bearbeta kunskap och skapa sammanhang och mening för en bred publik. Ytterligare en slutsats är att museer med lokal förankring ofta lyckas bäst med samverkan och inkludering. En verksamhet kan växa fram varsamt just med det lokala som spegel för det nationella och internationella och i sin praktik behålla närheten till civilsamhället, dess organisationer och rörelser.

Sammantaget visar förstudiens slutresultat att det finns ett förtroende för att Malmö är den plats i Sverige som med sina erfarenheter och sin internationella prägel kan hantera de här frågorna.

Malmö högskola är en självklar medaktör vid etablerandet av ett demokrati- och migrationsmuseum i Malmö. I Öresundsregionen finns dessutom flera universitet som bedriver relevant forskning och ingår i olika nationella och internationella forskningsmiljöer och nätverk som kan kopplas till det nya museet.

Ett demokrati- och migrationsmuseum i Malmö med nationellt ansvar, skulle kunna göra skillnad för hela landet. Staden och regionen erbjuder hög kompetens och utgör en unik utsiktspunkt mot resten av Europa och världen,som kan vara till nytta för Sverige och för Sveriges roll internationellt.

Fortsatt arbete

Det finns många vinster med det inkluderande arbetssätt som utarbetats i förstudien och det bör vara en förutsättning för att ett museum som arbetar med demokrati och migration ska kunna etableras på ett bra sätt. Under förstudiens undersökningsperiod har ett stort antal forskare, musei- och kulturarvssektorn, liksom folkrörelser och intresseorganisationer deltagit i dialogmöten, undersökningar och
samtal. På så vis har en grund lagts för fortsatt nätverksarbete och etablering.

För att upprätthålla fortsatt dialog och intresse vore det värdefullt om en inledande verksamhet kan påbörjas, parallellt med en fördjupning av förstudiens resultat.

Ett antal frågor, däribland finansieringsfrågan och möjliga former för huvudmannaskap, behöver fortsätta utredas i ett nästa steg. Lokaliseringen av ett nytt museum behöver utredas vidare, liksom behov av byggnation. Den förberedande lokaliseringsstudie som har gjorts för förstudien visar att fullt realiserbara förslag finns inom en tidsrymd av ca fem till sex år.

Andra frågor som behöver utredas och fördjupas i ett nästa steg är hur samverkan med museer, myndigheter och organisationer ska se ut avseende samlingsförvaltning och andra frågor som berör ett museums kärnområden. En samlingsinventering kan inledas för att utreda frågan om vilket material som finns nationellt, hur museet kan samverka med andra nationella museer och vilka samlingar som behöver skapas.

Förstudien för ett nationellt demokrati och migrationsmuseum i Malmö, överlämnas av Malmö stad till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och kulturdepartementet den 19 april 2017.

Underlag till förstudien Rörelsernas museum


Ladda ner appendix Forskaressäer: Essäförfattarna förhåller sig helt självständigt till förstudiearbetet, och därför bör texterna helst ses som parallella diskussioner kring idén om ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum.  (pdf, 2.3 MB)

Ladda ner Vad vi hörde, vad vi såg - källmaterial. Här finner du anteckningar från dialogmöten, rundabordssamtal, miniseminarium, lokaliseringsstudie samt studiebesök under 2016–2017 för förstudien om ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö. (pdf, 5.3 MB)

 

Senast ändrad: 2017-05-09 14:26