Tillsammans för världens bästa mat i Malmö

I Malmö finns ett stort intresse för hållbar, god mat. I projektet arbetar Malmö stad tillsammans med andra aktörer för att skapa ett unikt nätverk och vidare en mötesplats för att tillsammans arbeta för världens bästa mat i Malmö.

logo

Miljöförvaltningen har i samråd med en rad organisationer, engagerade i lokal matförsörjning, identifierat ett huvudproblem som vi vill adressera med detta projekt, nämligen att: Kunskapen om och tillgången på god, nyttig lokalt producerad hållbar mat och dryck för alla Malmöbor är begränsad. Vi har identifierat fyra orsaksområden kopplade till problemet.

- Brist på samordning och långsiktiga strategier rörande lokal mat och dryck
- Brist på kunskap, tillit och delaktighet när det gäller matproduktionen
- Bristande förutsättningar för lokal produktion och förädling av mat
- Brist på marknadsmöjligheter för lokal mat

Genom projektet ”Tillsammans för världens bästa mat i Malmö” vill Miljöförvaltningen med projektpartners därmed öka kunskapen om och tillgången på god, nyttig, lokalt producerad hållbar mat och dryck för alla Malmöbor.

Vi vill göra detta genom

Samverkan
Initiera ett brett sammansatt matforum (partnerskap) i Malmö. Partnerskapet förväntas ta fram en lokal strategi och handlingsplan för hur matens värde kan stärkas samt genomföra konkreta åtgärder utifrån dessa. I partnerskapet önskas samarbete över aktörsgränserna och alla är välkomna, privatperson som organisation, att delta.

Mötesplatser
Vi vill öka förutsättningen för olika grupper att mötas för att öka kunskapen om hur maten produceras, om sambandet mellan mat och hälsa samt för att öka utbytet av smaker och mattraditioner mellan olika grupper i det mångkulturella Malmö. Konkret innebär det att vi:
- skapar ett unikt skolprogram kring relationen lokal matproduktion, hälsa och hållbar utveckling för grundskoleelever i Malmö
- arrangerar matkunskapsworkshops för att skapa dialog kring maten i nya konstellationer och sammanhang för breda målgrupper
- arrangerar studiebesök till olika primär- och matproducenter för ex. skolbarn, andra utvalda grupper och allmänheten i stort
- skapa förutsättningar för affärsutveckling baserad på lokal matproduktion. Det kan innebära hjälp att utveckla affärsplaner, erbjuda tid och utrymme i ett matlabb att i liten skala testa sina idéer kring livsmedelsförädling
- undersöka möjligheten att skapa en fysisk mötesplats kring maten i Malmö, ett matens hus.

Marknadsmöjligheter
Stötta och utveckla fysiska och digitala marknadsplatser för lokal mat som redan finns för Malmöborna. Genom bl.a. match-making hitta utökade marknader för lokal mat antingen via befintliga kanaler eller genom att hitta nya.

Projektet är delfinansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Jordbruksverket och bidrar till att uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin. Projektet förväntas pågå under 2019 - 2020.

Projektpartners

Miljöförvaltningen
Botildenborg/Xenofilia AB
Skåne Food Entrepreneur Network
Landet Oss
Local Food Nodes
Una Food Community

Övrigt

En egen hemsida har tagits fram genom projektet som ska fungera som en plattform för samverkan kring lokal mat i Malmö. www.foodmalmo.com

Kontaktuppgifter

Carlos Rojas Carvajal
0733 76 26 35
carlos.rojascarvajal@malmo.se

logo

Senast ändrad: 2020-08-31 07:58