SINA - Sluta med ineffektiv användning

Projektet SINA syftar till att öka kunskapen om Malmö stads potential att göra sina materiella flöden mer effektiva och cirkulära genom upphandlings- och inköpsförfaranden som premierar sparsamhet och delning.

Miljöförvaltningen ska tillsammans med forskningsinstitutet Rise och upphandlingsenheten utveckla en metod för kartläggning av materiella flöden som kan användas av Malmö stad och andra offentliga organisationer. Ett par produktgrupper kommer att undersökas på djupet, för att se om inköpen och användningen kan bli effektivare och/eller delas mellan förvaltningar.

När projektet är genomfört ska en metod för offentliga verksamheters (Malmös) potential att öka återanvändning och cirkularitet i sina materiella flöden finnas och ett förslag till cirkulär färdplan ska vara framtaget. Malmöborna gynnas genom att staden använder sina medel och resurser effektivare och projektet är bra för Malmö då det ger staden ett verktyg för hållbar omställning till minskade materiella behov.

Senast ändrad: 2020-04-15 14:27