Samlastning i Sege Park

Godstransporter är en stor utmaning för staden. De tunga fordonen orsakar buller och höga halter av luftföroreningar. Vid förskolor och skolor innebär de en stor säkerhetsrisk och barn och unga är bland de som påverkas mest. Detta gör att tunga transporter ses som ett stort problem vid förskolor och skolor.

Malmö stad har en uttalad vilja att ställa om sina transporter på ett effektivt och miljömässigt hållbart sätt. Sege Park, ett gammalt sjukhusområde, omvandlas till en ny stadsdel och ska vara i spetsen för hållbar utveckling. I området finns förskolor, skolor, vårdinrättningar, boende och verksamheter. Området lämpar sig utmärkt för att testa varudistribution genom sam- och omlastning av olika varor via mindre fordon som är emissionsfria.

Planen är att alla leveranser som ska in i Sege Park går genom en så kallad mikroterminal där de lastas om till lastcyklar och mindre elfordon. Varorna levereras sedan ut till mottagaren och avfallet hämtas då också upp och transporteras ut till mikroterminalen där större lastbilar hämtar.

Målet är att Sege Park ska vara fritt från buller och utsläpp från tunga fordon. Med detta följer många nyttor. Tanken är att miljön kring förskolor, skolor och vårdinrättningar ska bli bättre och att trafiksäkerheten förbättras. Leveranserna ska också bli mer anpassade efter behovet hos mottagaren.

I förlängningen syftar projektet till att komma fram till ett koncept som sedan kan appliceras på andra stadsdelar i Malmö där den tunga trafiken kan ersättas med en mer hållbar leveranskedja som har många positiva synergieffekter.

Kontakt

Anna Lindblad
Projektledare
anna.lindblad@malmo.se

Senast ändrad: 2020-03-30 10:46