Smart Cities Accelerator

Smart Cities Accelerator samlar centrala kommuner och vetenskapsinstitutioner i hela Öresundsregionen. I ett tätt samspel och samarbete skapas energioptimering av olika slag för att komma bort från fossila bränslen och öka andelen förnyelsebara energislag. Projektet integrerar utveckling av hållbara lösningsmodeller och data mellan energisystem med hänsyn till medborgares välfärd, lagar och lärande för att underlätta mer och fler hållbara lösningar i kommunerna.


Syftet med Smart Cities Accelerator (SCA) är att i ett brett tvärvetenskapligt sammanhang främja ökad andel förnybar energi som förbrukas. Det görs genom att utveckla smarta verktyg för integration av hållbara lösningar i och mellan energisystem och utnyttjande av data, insikt i beteendet hos medborgare, lag och lärande, i ett samspel mellan städer, universitet och ledande internationella företag. De ska göra det möjligt att skapa en effektiv och miljövänlig koppling mellan vatten, vind, gas och solenergi.

Gemensamt finns sju vertikala gröna insatsområden

1. Utveckling av nya verktyg för energirenovering/energiklassificering av byggnader.

2. Integrering av lågtempererad fjärrvärme till redan utbyggd stadsmiljö

3. Fysisk och virtuell energilagring

4. Erfarenhetsutbyte och utveckling av demonstrationsprojekt i nya stadsområden.

5. Intelligent facilitering av energiproduktionsoptimering

6. Samspel mellan vatten och energi i framtidens städer

7. Klimatvänlig energiförsörjning genom cirkulära processer

SCA kommer att skapa en organisation för att snabbare och mer effektivt öka andelen konsumerad förnybar energi i fem kommuner på båda sidor av Öresund.

Detta kommer att säkerställas genom följande delmål:

1) Skapa Öresunds regionala plattformar för delning av kunskap

2) Initiera sju demonstrationsprojekt

3) Genom öppna samtal innovation och internationell branding säkerställa att partners gemensamt kan rekrytera innovativa företag för demonstrationsprojekt.

Projektfakta:

Smart Cities Accelerator är ett projekt under Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak (ÖKS) programmet 2014-2020 inom området ”Grön ekonomi”. Partners i projektet är: Danmarks Tekniska Universitet, Malmö stad (miljöförvaltningen), Höje Taastrup kommun, Höje Taastrup Fjärrvärme, Köpenhamns kommun, Köpenhamns universitet, Lunds kommun, Båstad kommun, Kraftringen, Lunds universitet och Malmö universitet.

Projektstart 1 september 2016

Projektavslut 31 augusti 2019

Lead Partner: Danmarks Tekniska Universitet

Koordinerande partner på den svenska sidan: Malmö stad

Projektledare

Åsa Hellström
E-post: asa.hellstrom@malmo.se
Mobil: 0703-11 14 17


Senast ändrad: 2019-08-23 16:48