Miljökvalitetsnorm

Miljökvalitetsnormen är ett direktiv om lägsta tolererbara miljökvalitet för bland annat vatten, mark och luft.

  • Miljökvalitetsnormen (MKN) är ett direktiv om lägsta tolererbara miljökvalitet. Fastställandet av en MKN görs utifrån kunskaper om vad människan och naturen tål.
  • Frisk luft innebär att "Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas."

En miljökvalitetsnorm och halter/nivåer fastställs  utifrån kunskaper om vad människan och naturen tål. Halterna för luft är avsedda att skydda befolkningen mot ohälsoeffekter samt i viss mån korrosion av material. Speciell hänsyn är tagen till personer med olika typer av överkänslighet till exempel astma och allergier. För svaveldioxid, kvävedioxid med flera luftföroreningar innebär miljökvalitetsnormen att det finns nivåer/värden som ska uppnås. För metaller och ozon innebär normen att nivåer bör nås.

Miljökvalitetsnormernas halter ska uppfyllas på platser där människor regelbundet vistas. I gatumiljö ska normen vara uppfylld vid trottoarerna.

Malmö arbetar med att uppfylla miljökvalitetsnormen

Malmö överskrider inte det gällande EU-direktivet om luftkvalitet. Däremot är de svenska miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid hårdare och överskrids i Malmö sedan de infördes 2006. Därför infördes också ett åtgärdsprogram som Malmö aktivt arbetar med att förbättra luftkvaliteten sedan dess. Specificeringen av de nationella miljökvalitetsmålen är i de flesta fall satta till hälften av halterna som anges för miljökvalitetsnormen och är tänkta att uppfyllas till 2020

Det är främst trafiken som är orsaken till detta, men även här har åtgärdsprogrammet gjort att halterna minskat sedan 2006 med 12 procent. Trafiken har i Malmös innerstad minskat med 22 procent sedan 2006.

Senast ändrad: 2019-08-23 17:13