Om Malmö stads miljöprogram

Miljöprogrammet ska fungera som en gemensam utgångspunkt för det fortsatta miljöarbetet i Malmö. Programmets fokus ligger i den
ekologiska aspekten av hållbarhetsbegreppets tre delar och tar ansvar för den delen av stadens hållbarhetsarbete.

Miljöprogrammet ska även styra kommande översiktsplan på det ekologiska hållbarhetsområdet och är därför inget sektorsprogram i traditionell mening.

De fyra övergripande miljömålen för Malmö stad som presenteras här, pekar ut de områden som kommunen prioriterar på resan mot en hållbar stad. Målen har såväl globala som lokala perspektiv, men även ett tidsperspektiv. De val vi gör nu måste lämna utrymme för framtida generationer att göra sina val.

Målåret för programmet är 2020, ett årtal som figurerar i miljösammanhang på många håll, både nationellt och internationellt. EU:s mål är att minska utsläppen av växthusgaser med 20 % till 2020. Miljömålsrådet och de miljömålsansvariga myndigheterna har vid uppföljning och utvärdering av de nationella kvalitetsmålen betonat att den miljökvalitet som miljökvalitetsmålen anger ska vara uppnådd år 2020.

Primär målgrupp för miljöprogrammet är politiker och tjänstemän i Malmö stad. Förhoppningen är att det också kan fungera som inspiration för både näringsliv och malmöbor.

Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020 antogs av kommunfullmäktige i Malmö stad 17 december 2009 och ersätter det tidigare Miljöprogram för Malmö stad 2003-2008.

Tidigare miljöprogram och handlingsplaner

Tidigare miljöprogram för Malmö stad

Samtliga illustrationer till miljöprogrammet är gjorda av David Wiberg.

Senast ändrad: 2019-12-10 10:25