Innovationstävling för framtidens avfallshantering i den täta staden

Nu är innovationstävlingen Framtidens avfallshantering i den täta, hållbara staden avgjord. Vinnande förslag blev Tur&Retur från Tyréns.

I Innovationstävling Framtidens avfallshantering fick tävlande till uppgift att utveckla goda lösningar för avfallshantering i den täta hållbara staden. Tävlingen var öppen för alla externa aktörer, yrkesverksamma liksom studenter med F-skattsedel. Vinnande förslag presenterades den 4 juli 2016 under Almedalsveckan i Visby.

Tur&Retur - det vinnande förslaget

Det vinnande bidraget, Tur&Retur, bygger på ett enkelt vardagsflöde, ett stadsrum med många funktioner och modern teknik. En viktig del i det vinnande förslaget är att lyfta fram avfallshanteringen i stadsmiljön och göra den attraktivare. Detta åstadkoms med en formgivning och funktion som tilltalar människor. Alla hushåll förses med behållare av återvunnet gummi, som ersätter plastpåsar och andra förvaringslösningar, och behållarna med avfall lämnas i stationer som finns i närmiljön. En del av stationen är mobil och förflyttar sig själv, då den känner att det är dags för tömning, utmed en slinga till en uppsamlingscentral.

Bakom Tur&Retur står stadsutvecklingsavdelningen på Tyréns.

- I den täta, hållbara staden ska många funktioner rymmas på en begränsad yta, samtidigt som vi människor kräver alltmer service i vårt närområde. I vårt bidrag ersätter vi det traditionella miljörummet med en självgående avfallsstation i gatumiljö. På så sätt frigör vi yta på innergårdar och i bostadshus. Lösningen skapar även plats för att bygga återbrukscentraler i utkanten av kvarter, säger Britt-Marie Fagerström, miljökonsult på Tyréns.

Hela juryns utlåtande hittar du längst ner på sidan.

Innovationstävling i två steg

Tävlingens första steg var en öppen och anonymiserad idéomgång där tävlande skickade in en kort beskrivning och illustration av sin idé samt en motivering till varför deras bidrag skulle väljas ut. I steg två fick alla tävlingsteam få kontakt med expertis som kan bidra med olika kompetenser som kan utveckla tävlingsteamens idéer. Alla förslag som gick vidare till steg två belönades och presenterades tillsammans med den slutliga vinnaren på seminariet "Delningsrevolutionen och morgondagens avfallssystem" under måndagen i Almedalsveckan, den 4 juli 2016.

Förslagen som gick vidare till steg två fick 100 000 kr i pris och vinnande förslag från steg två belönades med ytterligare 100 000 kr.

Viktiga datum

Tävlingen öppnade: 3 februari 2016

Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag:                                                   Steg 1: 11 april 2016                                                                                               Steg 2: 7 juni 2016

Utmaningar för framtidens avfallshantering

För att skapa städer som är miljövänliga, attraktiva och socialt hållbara är det viktigt att städer växer inåt genom förtätning och tät stadsbyggnad. Men förtätning av städer leder till att markutnyttjandet ökar, tomterna blir trängre och det blir allt svårare att få plats med alla funktioner som ska rymmas i en hållbar stad. Samtidigt höjs ambitionerna för källsortering och hushållsnära hantering av olika avfallsfraktioner. Ambitionerna för såväl återanvändning som cirkulär ekonomi är höga.

Det täta stadsbyggandet och höga ambitioner för återanvändning skapar en rad utmaningar för den framtida avfallshanteringen: mer avfall per yta att förvara och transportera, fler fraktioner och ökad närhet, funktionsblandning hushåll/verksamheter, trafiksystem som prioriterar fotgängare och cyklister och ökande krav på transporter, trängsel, föroreningar, buller och trafiksäkerhet.

Senast ändrad: 2016-11-18 09:47