$left
$middle

Ansvar

Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö ansvarar gemensamt för överenskommelsen. 

Malmö stad, genom kommunstyrelsen och den idéburna sektorn i Malmö, ansvarar för att arbetet organiseras, genomförs och följs upp enligt handlingsplanen. 

Malmö stad gör en årlig rapportering av samverkan med idéburen sektor i Malmö, till denna rapport ska idéburen sektor bidra efter behov. 

Malmö stad ansvarar för spridning av information inom den kommunala organisationen. 

Idéburen sektor i Malmö ansvarar för spridning av information till aktörer inom den idéburna sektorn. 

Idéburen sektor och samverkande organisationer samt aktiva medborgare som valt att samverka, ansvarar gemensamt för att samverkan sker i linje med denna överenskommelse. 

Idéburen sektor i Malmö och Malmö stad ansvarar tillsammans för att andra berörda aktiva medborgare och aktörer känner till överenskommelsen. 

sv