$left
$middle

Det fortsatta arbetet

Kommunstyrelsen har beslutat om hur Malmö stad ska gå vidare med arbetet för en social hållbar utveckling för minskade skillnader i hälsa. Besluten bygger på Malmökommissionens åtgärdsförslag och ca 70 remissinstansers synpunkter.

Utredningsuppdrag

Är ett nytt uppdrag eller anmodan från kommunstyrelsen till andra nämnder eller bolag. Varje uppdrag ska redovisa åtgärdsförslag, tidplan samt kostnadsberäkning och finansieringsförslag.

Utvecklingsområden

Är ett område som bör utvecklas/intensifieras med utgångsupunkt i stadskontorets bedömning och förslag.

Pågående arbeten

Det är redan beslutade insatser/uppdrag i linje med Malmökommissiones åtgärdsförslag.

Uppföljning

I mars 2014 beslutade kommunstyrelsen, med utgångspunkt från Malmökommissionens åtgärdsförslag, om Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö. Nu har stadskontoret gjort en uppföljning av hur Malmö stads förvaltningar och bolag arbetar med uppdragen.

sv