$left
$middle

Pågående arbete

Redan beslutade insatser/uppdrag i linje med Malmökommissionens åtgärdsförslag.

Se nedan vad som är på gång och vilken nämnd som har ansvar.
Längst ned här på sidan hittar du matris med kontaktuppgifter.

 • Säkerställ att alla chefer har ett helhetsperspektiv och att kunskapen från Malmökommissionen beaktas i ledarskapsprogram.
  Ansvar: stadskontoret
 • Utveckla holistiska styrinstrument genom nytt styr- och ledningssystem, nya mått på samhällsutveckling utifrån övergripande hållbarhet, modeller för samhälls- och hälsoekonomiska beräkningar samt integrering av sociala
  investeringar i budget.
  Ansvar: stadskontoret
 • Gör en årlig redovisning av skolnämndernas behov
  och kostnader.
  Ansvar: Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i skolnämnderna.
  Ansvar: Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Säkerställ att skolpersonal i hela staden kan delta i kompetensutvecklingsinsatser som bygger på det systematiska kvalitetsarbetet.
  Ansvar: Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Utveckla formerna för delaktighet för föräldrar och barn.
  Ansvar: Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Kartlägg vilka barn som inte går i förskola och följ upp dessa.
  Ansvar: Förskolenämnden
 • Kartlägg barngrupperna i förskolan efter sammansättning och behov för att på sikt minska barngrupperna.
  Ansvar: Förskolenämnden
 • Fortsätt satsningarna på språkutveckling inom förskola och
  grundskola.
  Ansvar: Förskolenämnden och Grundskolenämnden
 • Fortsätt satsa på kompetensutvecklingsinsatser inom
  språk och läs- och skrivprocessen i förskola och grundskola.
  Ansvar: Förskolenämnden och Grundskolenämnden
 • Följ upp studieresultat för att ge rätt stödinsatser.
  Ansvar: Förskolenämnden och Grundskolenämnden
 • Fortsätt satsningen på studiehandledning på modersmål.
  Ansvar: Förskolenämnden och Grundskolenämnden
 • Utred möjligheten att öka andelen högskoleutbildad personal i fritidshemmen.
  Ansvar: Grundskolenämnden
 • Inrätta en heltidstjänst med ansvar för fritidshemmen.
  Ansvar: Grundskolenämnden
 • Permanenta ungdomsuppföljningen och följ upp unga som varken är i arbete eller studier upp till 25 års ålder.
  Ansvar: Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Gör uppföljning av alla nyanlända elever.
  Ansvar: Grundskolenämnden
 • Gör en kartläggning, strategi och åtgärdsplan för nyanlända
  gymnasieelever och beakta elevhälsans roll.
  Ansvar: Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Se över möjligheten att förlägga nya profilskolor i områden där det kan generera positiva integrationseffekter.
  Ansvar: Grundskolenämnden
 • Fokusera på involvering, öppenhet och transparens för att informera föräldrar, barn och elever.
  Ansvar: Grundskolenämnden, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Ta fram en handlingsplan för att minska ekonomisk utsatthet
  bland barn och inför ett nytt kommunfullmäktigemål om att
  minska den ekonomiska utsattheten bland barn.
  Ansvar: stadskontoret
 • Utred och föreslå nya riktlinjer för beräkning av bistånd kring barn och skolungdomars fritidsaktiviteter.
  Ansvar: stadskontoret
 • Nya riktlinjer för internet och datorer för barn och unga inom
  ekonomiskt bistånd.
  Ansvar: stadskontoret
 • Förändrat resursfördelningssystem och nytt styr- och ledningssystem.
  Ansvar: stadskontoret
 • Fortsätt satsa på olika former av arbetsmarknadsutbildning.
  Ansvar: stadskontoret
 • Samverka med arbetsmiljöverket kring inspektioner.
  Ansvar: stadskontoret
 • Fortsätt arbetet utifrån personalpolicyn för god arbetsmiljö
  samt ställ krav på arbetsmiljön i upphandlingar.
  Ansvar: samtliga nämnder och bolag
 • Fortsätt utvecklingsarbetet för att minska bostadsbristen och bygga fler bostäder till rimliga priser.
  Ansvar: stadskontoret
 • Förstärk arbetet med att utveckla demokratiska verktyg
  i stadsplaneringen.
  Ansvar: stadsbyggnadsnämnden
 • Fortsätt satsningen på utveckling av lättillgängliga mötesplatser.
  Ansvar: samtliga nämnder och bolag
 • Fortsätt och utveckla arbetet med blandade upplåtelseformer i Malmö.
  Ansvar: stadsbyggnadsnämnden, stadsområdesnämnderna
 • Gör en social konsekvensbedömning av projektet Amiralsstaden och fortsätt satsningen på Bygga om-dialogen i miljonprogramsområden.
  Ansvar: miljönämnden
 • Utveckla arbetet med att omvandla fysiska barriärer till
  sammanlänkande områden.
  Ansvar: stadsbyggnadsnämnden
 • Säkerställ att mödra- och barnhälsovården erbjuder vård på
  lika villkor.
  Ansvar: Region Skåne
 • Stärk samverkan mellan olika delar av den kommunala elevhälsan.
  Ansvar: Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Använd analyser från skaderegistret i Malmö för att omsätta till
  skadeförebyggande arbete.
  Ansvar: stadskontoret i samarbete med Region Skåne
 • Prioritera förebyggande arbete mot våld, omsorgssvikt och sexuella övergrepp mot barn i översynen av befintliga samarbetsstrukturer för barns hälsa.
  Ansvar: stadskontoret