$left
$middle

Uppföljning - social hållbarhet

Det är nu mer än fyra år (2013) sedan Malmökommissionen avslutade sitt arbete. Och det har gått mer än tre år (2014) sedan kommunstyrelsen beslutade om ”Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö”.  Hur går det för förvaltningarna? Arbetar de efter Malmökommissionens intentioner?

Uppföljningsrapporten är den tredje i ordningen och avser 2016 års arbete. Uppföljningen har fokuserat på att dels följa
upp i vilken utsträckning Malmökommissionens två övergripande
rekommendationer omsatts av Malmö stads nämnder och dels
i vilken utsträckning de 30-talet utredningsuppdrag som olika
förvaltningar och nämnder ansvarar för är genomförda.

Den samlade bilden är att hela organisationen förhåller sig till Malmökommissionens två övergripande rekommendationer om ett socialt investeringsperspektiv och kunskapsallianser samt demokratiserad styrning.

Stadskontoret har följt upp arbetet 2015, 2016 och 2017 och rapporterna finns nu att läsa i en sammanfattning som du kan ladda ner nedan.