$left
$middle

Utredningsuppdrag

Utredningsuppdrag för en social hållbar utveckling innebär ett nytt uppdrag från kommunstyrelsen till stadskontoret eller anmodan från kommunstyrelsen till andra nämnder och bolag.

Se nedan vad som är på gång och vilken nämnd som har ansvaret. Längst ned här på sidan hittar du matris med kontaktuppgifter.

Här laddar du ned tjänsteskrivelser och rapporter>>

Utredningsuppdrag

 • Gör en översyn av kommunfullmäktiges beslut om Barnkonventionen och ge förslag på utvecklat arbete för att stärka barnrättsperspektivet i alla verksamheter.
  Ansvar: stadskontoret
 • Utveckla former för samverkan med civilsamhället kring social hållbarhet.
  Ansvar:
  stadskontoret
 • Utred förutsättningarna för att stärka samarbetet med universitet och högskola kring metodutveckling.
  Ansvar: stadskontoret
 • Se över möjligheten för Malmö stad att ansluta sig till Mötesplats social innovation.
  Ansvar: stadskontoret
 • Gör en översyn av befintliga forsknings- och utvecklingsstrukturer och samverkansformer med högskola och universitet med förslag på arbetsmodeller.
  Ansvar
  : stadskontoret
 • Ta fram en kommungemensam, långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning.
  Ansvar:
  stadskontoret
 • Utred hur erfarenheterna från Bunkeflomodellen kan integreras i Malmös grundskolor samt hur samarbetet med idrottsföreningar kan stärkas för gymnasiet.
  Ansvar:
  grundskolenämnden och arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Utred möjligheter till mindre barngrupper i fritidshemmen.
  Ansvar:
  grundskolenämnden  
 • Utred behov av utbyggnad och personalförstärkning vid den
  kommunala elevhälsan och ge förslag på insatser.
  Ansvar: arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Gör uppföljning av alla nyanlända elever.
  Ansvar: grundskolenämnden
 • Utred hur negativa segregerande effekter i skolan kan brytas
  och ge förslag på hur vi kan få socioekonomiskt blandade klasser.
  Ansvar: grundskolenämnden
 • Ta fram en handlingsplan för att minska ekonomisk utsatthet
  bland barn och inför ett nytt kommunfullmäktigemål om att
  minska den ekonomiska utsattheten bland barn.
  Ansvar: stadskontoret och kommunfullmäktige
 • Ta fram en skrivelse till regeringen och bjud in till diskussion om riksnormen för nationella försörjningsstödet.
  Ansvar: stadskontoret
 • Utred förbättrade möjligheter för barn och unga i Malmö att röra sig i hela staden.
  Ansvar: stadskontoret
 • Kartlägg utvecklingsmöjligheter för FINSAM och ta fram former för överenskommelser med berörda aktörer för att fler ska komma i arbete.
  Ansvar: stadskontoret
 • Utarbeta en modell för lokala forum med samverkande aktörer för att fler ska komma i arbete.
  Ansvar: stadskontoret
 • Gör en forskarstödd fördjupning gällande det obetalda omsorgsarbetet i Malmö och föreslå åtgärder.
  Ansvar: stadskontoret
 • Utveckla kommunala anställningsformer för att människor
  ska gå från försörjningsstöd till arbete och gör en hälso- och samhällsekonomisk analys av åtgärden.
  Ansvar: stadskontoret
 • Skapa forum för förstärkt, gemensamt arbete med näringslivet för social hållbarhet. 11:11 Meet Malmö
  Ansvar: stadskontoret
 • Integrera modeller för rekrytering av unga medarbetare i kommunens rekryteringsprocesser.
  Ansvar: stadskontoret
 • Utred möjligheten att öka tillgången på bostäder som alla
  barnfamiljer har råd med och som uppfyller kvalitets- och miljökrav.
  Ansvar: stadsbyggnadsnämnden
 • Utred möjligheten för uppdragsbaserat bostadsbyggande.
  Ansvar: stadskontoret
 • Utred hur sociala konsekvensbedömningar kan implementeras inför fysiska investeringar.
  Ansvar: stadsbyggnadsnämnden
 • Gör en social konsekvensbedömning av projektet Amiralsstaden och fortsätt satsningen på Bygga om-dialogen i miljonprogramsområden.
  Ansvar:
  Stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden
 • Ta fram fortbildningspaket med inriktning på sociala
  bestämningsfaktorer för personal inom mödra- och barnhälsovård.
  Ansvar: förskole-, grundskole- samt arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Se över befintliga samarbetsstrukturer för barns hälsa.
  Ansvar: stadskontoret
 • Prioritera förebyggande arbete mot våld, omsorgssvikt och sexuella övergrepp mot barn i översynen av
  befintliga samarbetsstrukturer för barns hälsa.
  Ansvar: stadskontoret
 • Utred möjligheter för etablering av fler familjecentraler.
  Ansvar: Förskolenämnden
 • Skapa former för kvalificerat analysarbete av den epidemiologiska bevakningen i Malmö.
  Ansvar: stadskontoret
 • Utred möjligheterna att etablera en återkommande internationell konferens med fokus på social hållbarhet.
  Ansvar: stadskontoret