Ladda ned utredningar och projektplaner

Numreringen nedan hänvisar till publikationen "Det fortsatta arbetet för socialt hållbart Malmö".

Hållbarhetsrapport 2016

Hållbarhetsrapport och hållbarhetsintegrering 2015

Uppföljning

Uppföljningen av "Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö" 2016, stk-2016-267. (pdf, 1.9 MB)
Tjänsteskrivelsen för uppföljningen 2016. (pdf, 225.8 kB)

Ansvar: stadskontoret

Uppföljningen av "Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö" 2015, STK-2015-350. (pdf, 1.8 MB) 
Ansvar:
stadskontoret.

Hållbarhetsrapport - projektplan. Att integrera samtliga aspekter av hållbarhet i stadens styr- och ledningssystem, STK-2015-37-2. (pdf, 676.6 kB) 
Ansvar: stadskontoret.

1. Gör en översyn av kommunfullmäktiges beslut om Barnkonventionen och ge förslag på utvecklat arbete för att stärka barnrättsperspektivet i alla verksamheter. STK-2015-201. (pdf, 405.8 kB) 
Ansvar: stadskontoret

4. Utveckla former för samverkan kring social hållbarhet mellan Malmö stads förvaltningar och med representanter från civilsamhället. STK-2014-1136 (pdf, 529.6 kB).
Ansvar: stadskontoret.

5. Utred förutsättningarna för att stärka samarbetet med universitet och högskola kring metodutveckling. STK-2014-1145. (pdf, 81.1 kB) 
Ansvar: stadskontoret.

8. Se över möjligheterna för Malmö stad att ansluta sig till Mötesplats social innovation. (pdf, 143.3 kB) 
Ansvar: stadskontoret.

9. Gör en översyn av befintliga forsknings- och utvecklingsstrukturer och samverkansformer med högskola och universitet med förslag på arbetsmodeller. STK-2014-1167. (pdf, 660.7 kB) 
Ansvar: stadskontoret

12. Ta fram en kommungemensam, långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning. STK-2015-394. (pdf, 932.7 kB) 
Ansvar: stadskontoret.

15. Utred hur erfarenheterna från Bunkeflomodellen kan integreras i Malmös grundskolor. GRF-2015-3026. (pdf, 800.3 kB) 
Ansvar: Grundskolenämnden och Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

22. Utreda möjligheterna till minskade barngrupper i Malmös fritidshem GRF-2014-12921. (pdf, 558.2 kB) 
Ansvar: Grundskolenämnden.

26. Utred behov av utbyggnad och personalförstärkning vid den
kommunala elevhälsan och ge förslag på insatser.
Ansvar: Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

27. Uppföljning av mottagande av alla nyanlända elever, GRF-2015-3029 (pdf, 1.3 MB).
Modersmålsutredning 2013 (pdf, 820 kB)
Utredning om Mosaikskolan 2104 (pdf, 893.1 kB)
Ansvar: Grundskolenämnden.

 29-30. Grundskolans underlag för utbyggnadsstrategi inklusive uppdrag utifrån Malmökommissionens åtgärdsförslag nr 29 och 30, GRF-2015-163. (pdf, 543.7 kB)
Lokalprogram för Malmö grundskolor (pdf, 500.5 kB)
Ansvar: Grundskolenämnden.

32. Ta fram en handlingsplan för att minska ekonomisk utsatthet bland barn och inför ett nytt kommunfullmäktigemål om att minska den ekonomiska utsattheten bland barn. STK-2015-522. (pdf, 304.9 kB)(ej beslutad) (pdf, 304.9 kB)
Ansvar:
stadskontoret.

33. Ta fram en skrivelse till regeringen och bjud in till diskussion om riksnormen för nationella försörjningsstödet. STK-2014-1031. (pdf, 135.7 kB)
Ansvar:
stadskontoret.

35. Förbättra möjligheterna för barn och unga i Malmö att röra sig i hela staden. STK-2014-1001. (pdf, 208.4 kB) 
Fortsatt utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö – Barn och ungas möjlighet att röra sig i hela staden. (pdf, 790.4 kB) 
Ansvar: stadskontoret

38. Kartlägg utvecklingsmöjligheter för FINSAM och ta fram former för överenskommelser med berörd aktörer för att fler ska komma i arbete. STK-2014-932 (pdf, 305.5 kB)
Tjänsteskrivelse med beslut (pdf, 204.5 kB)
Ansvar: stadskontoret.

39. Utarbeta en modell för lokala forum med samverkande aktörer för att fler ska komma i arbete. STK-2014-931. (ej beslutad).
Ansvar:
stadskontoret.

43. Gör en forskarstödd fördjupning gällande det obetalda omsorgsarbetet i Malmö och föreslå åtgärder. STK-2015-518 (pdf, 11.2 MB)
Ansvar:
stadskontoret.

44. Utveckla kommunala anställningsformer för att människor ska gå från försörjningsstöd till arbete och gör en hälso- och samhällsekonomisk analys av åtgärden. STK-2014-930. (pdf, 937.9 kB)
- Merservice inom förskolan (pdf, 514.6 kB)
- Merservice inom vård och omsorg (pdf, 519.1 kB)
Ansvar:
stadskontoret

45. Skapa forum för förstärkt, gemensamt arbete med näringslivet för social hållbarhet. STK-2014-1000. (pdf, 569.6 kB)
Ansvar:
stadskontoret
Läs mer på om 11:11 Meet Malmö på www.malmobusiness.se

46. Integrera modeller för rekrytering av unga medarbetare i kommunens rekryteringsprocesser. STK-2014-1120. (pdf, 109.2 kB) 
Ansvar: stadskontoret.

48. Utred möjligheten att öka tillgången på bostäder som alla
barnfamiljer har råd med och som uppfyller kvalitets- och miljökrav.
Ansvar:
stadsbyggnadsnämnden.

49. Utred möjligheten för uppdragsbaserat bostadsbyggande.
Ansvar: stadskontoret.

51. Verktyg för sociala konsekvensbedömningar inför fysiska investeringar, SBN-2014-1570. (pdf, 142 kB) 
Ansvar: stadsbyggnadsnämnden.

55. Gör en social konsekvensbedömning av projektet Amiralsstaden och fortsätt satsningen på Bygga om-dialogen i miljonprogramsområden (pdf, 145.9 kB).
Ansvar:
stadsbyggnadsnämnden.

62. Ta fram fortbildningspaket med inriktning på sociala (pdf, 496.6 kB)bestämningsfaktorer för personal inom mödra- och barnhälsovård. STK-2015-530 (pdf, 496.6 kB).
Ansvar: Förskole-, Grundskole- samt Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

63. Översyn av samverkansformer kring barns hälsa – slutrapport. STK-2015-128 (pdf, 410.4 kB)

Översyn av samverkansformer kring barns hälsa – deluppföljning. STK-2015-128 (pdf, 435.7 kB)
Ansvar:
stadskontoret.

64. Prioritera förebyggande arbetet mot våld, omsorgssvikt och sexuella övergrepp mot barn i översynen av befintliga samarbetsstrukturer för barns hälsa. (pdf, 198.5 kB)
Ansvar: stadskontoret.

65. Utred möjligheter för etablering av fler familjecentraler. FSKF-2015-5312, rapport. (pdf, 1.9 MB)
Tjänsteskrivelse med beslut. (pdf, 81.3 kB)
Ansvar: Förskolenämnden.

67. Skapa former för kvalificerat analysarbete av den epidemiologiska bevakningen i Malmö. STK-2014-1210. STK-2015-848. (pdf, 477.5 kB) 
Ansvar: stadskontoret.

69. Utred möjligheterna att etablera en återkommande internationell konferens med fokus på social hållbarhet. STK-2014-1033. (pdf, 325.3 kB) 
Ansvar: stadskontoret.