$left
$middle

Utvecklingsområden

Utvecklingsområdenf ör en social hållbar utveckling innebär att ett område bör utvecklas/intensifieras med utgångspunkt i stadskontorets bedömning och förslag.

Se nedan vad som är på gång och vilken nämnd som har ansvar.
Längst ned här på sidan hittar du matris med kontaktuppgifter.

 • Skala upp arbetet med brukarinflytande som en del av kvalitetsarbetet.
  Ansvar: stadskontoret och berörda nämnder
 • Skala upp arbetet med kollegiala granskningar och utveckla modeller för en lärande organisation.
  Ansvar: stadskontoret
 • Fortsätt satsa på kompetensutvecklingsinsatser inom
  språk och läs- och skrivprocessen i förskola och grundskola.
  Ansvar: Förskole- och grundskolenämnden
 • Gör en kartläggning, strategi och åtgärdsplan för nyanlända
  gymnasieelever och beakta elevhälsans roll.
  Ansvar: Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Förstärk barnperspektivet och uppföljningsarbetet för barn och unga både i social och fysisk miljö.
  Ansvar: Samtliga nämnder och bolag
 • Bistå Region Skåne i arbetet med informationsspridning för ökat deltagande i screeningprogram.
  Ansvar: stadskontoret
 • Lyft förslag om analys av öppenvården i Malmö till Region Skåne.
  Ansvar: stadskontoret
 • Undersök möjligheten för förebyggande hembesök som tillägg
  till erbjudandet om hälsokontroll för alla som fyllt 80 år.
  Ansvar: stadskontoret
 • Se över erfarenheterna från forskningsprojektet
  Migrationens utmaningar.
  Ansvar: stadskontoret och presidieöverläggningar mellan Malmö stad och Region Skåne
 • Utred möjligheter för etablering av fler familjecentraler.
  Ansvar: Presidieöverläggningar Region Skåne och Malmö stad