Om Romskt informations- och kunskapscenter

Här kan du läsa om RIKC:s kommunövergripande uppdrag och arbetsmetoder.

En av grundprinciperna i RIKC:s arbete är att genom centrets förhållningssätt få romer att känna sig erkända av, delaktiga i och ansvariga för samhället.

Strategi för att implementera minoritetsrättigheter

RIKC arbetar utifrån allas lika värde. Utifrån romsk delaktighet, lagstiftning och forskning har centret utvecklat modeller för implementering av nationell minoritetslagstiftning. Centret arbetar individuellt, strukturellt och diskursivt för att säkerställa att lagen implementeras på kommunal nivå.  

I enlighet med Regeringsprop. Från erkännande till egenmakt är de nationella minoriteterna en del av vårt gemensamma, svenska kulturarv. I samverkan med både civila aktörer och andra verksamheter inom Malmö stad arbetar vi på så sätt gemensamt för att bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Malmömodellen

Modellen är en konkretisering av centrets arbete på olika nivåer.

  • Ett kommunalt informations- och kunskapscenter som arbetar med att öka romsk delaktighet i samhället
  • Intern kompetensutveckling där det genom möte mellan teori och praktik utvecklas förankringsbara och kommunicerbara metoder
  • Kompetensutvecklar bland annat offentligt anställda inom minoritetslagstiftning, romsksvensk historia,  romska livsvillkor och interkulturalitet
  • Medborgarkontorsverksamhet
  • Resurspersoner inom skola och socialtjänst
  • En plattform utifrån vilken strategiska och operativa insatser samordnas
  • Ett holistiskt och tvärvetenskapligt förhållningssätt
Ett permanent center är viktigt för att skapa tillit, trovärdighet och stabilitet samt för att arbetet ska ske på individuellt/operativt och strukturellt/strategiskt plan

Romsk delaktighet

Det är viktigt att arbeta genom de existerande nätverken inom den romska befolkningen, såväl som med enskilda individer. Centrets besökare är RIKC:s primära resurser och sakkunniga. Genom enkäter, samtal och möten levererar romer svar och lösningar på problem de ser. Detta är ett sätt att öka delaktigheten för att genom RIKC:s insatser erkänna den romska minoriteten som viktiga, erfarna och kunniga.

Samverkan inom Malmö stad

Centret arbetar direkt med olika verksamheter i Malmö stad för att informera om de olika rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige för nationella minoriteter. Centret servar alla verksamheter och förvaltningar inom Malmö stad i arbetet med att uppfylla Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. RIKC bistår även med stöd som resurspersoner i individärenden inom socialtjänst, skola och andra myndigheter. Såväl tjänstepersoner som individer/familjer kan få råd och stöd.     

Senast ändrad: 2019-09-24 11:34