Rapporter, studier och styrdokument om romska frågor

RIKC samarbetar med kommuner, statliga instanser, internationella granskningsorgan med flera för att delge centrets erfarenheter och ge inblick i romska frågor. Centret kvalitetsgranskar rapporter, studier och utbildningsmaterial och har även varit delaktiga i genomförandet av flera rapporter samt kartläggningar om det romska.

Nationellt

Kulturdepartementet, Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)

Samrådsunderlag jiddish och romani chib,  (pdf, 198.2 kB)Institutet för språk och folkminnen, Dnr: 14-19/0298

Hatbrott - Harmonierar styrdokument och praktik? (pdf, 655.9 kB)
Thomas Bull 2018

Nulägesbeskrivningen av romers situation i skolan Skolverket 2018

Länsstyrelsen i Stockholm, Romsk inkludering lokalt 2018

Folkhälsomyndigheten, Samråd och dialog med nationella minoriteter och urfolk i syfte att förbättra förutsättningarna för gruppernas hälsa 2017

Kulturdepartementet, Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)

Kommissionen mot antiziganism, Kraftsamling mot antiziganism (SOU 2016:44) 2016

Göteborgs stad, Förstudie om ett romskt informations- och kunskapscenter 2014 

Länsstyrelsen i Stockholm, Nulägesbeskrivning av hinder och möjligheter för romers rätt 2014

Den mörka och okända historien - Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet. Regeringskansliet 2014

Antiziganism i statlig tjänst – Socialstyrelsens behandling av romer och resande under 1900-talet 2014

Folkhälsomyndighetens delrapport om romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation (pdf, 729.4 kB) 2014

Länsstyrelsen i Stockholm, rapport om strategin för romsk inkludering - Lägesrapport (pdf, 139.4 kB)2013  

Skolverket Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering (pdf, 1.3 MB) 2013

Diskrimineringsombudsmannen - Rätten till sjukvård på lika villkor (pdf, 4.2 MB) 2012

Högskoleverket, Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna (pdf, 1 MB) 2011

Forum för levande historia, Romers kulturella och språkliga rättigheter (pdf, 379.1 kB) 2011

Diskrimineringsombudsmannen - Romers rättigheter (pdf, 533.5 kB) 2011

Delegationen för romska frågor, Romers rätt (SOU 2010:55)
del 1
(pdf, 1.5 MB)del 2 (pdf, 2.5 MB) 2010

Statens folkhälsomyndighet Hur mår Sveriges nationella minoriteter (pdf, 1.8 MB)

Internationellt

Europarådets resolution, Roma integration strategies (pdf, 177.5 kB) 2019

Europarådets kommission mot rasism och intolerans (ECRI) granskningsrapporter om Sverige 1999-2018 

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen (pdf, 426.9 kB) 2011

Utbildningsmaterial

Boverket, Utbildningsmaterial för likabehandling av romer på bostadsmarknaden  

Socialstyrelsen, I bemötandet tar framtiden form - utbildningsmaterial till stöd för socialtjänsten 

Arbetsförmedlingen, Webbutbildning om jämlikhet för romer på arbetsmarknaden

Senast ändrad: 2019-09-23 16:31