$left
$middle

Styrdokument

Alla kommuner ska enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Nedan beskrivs stadens styrdokument gällande nationella minoriteter.

I samråd med representanterna från de nationella minoriteterna tog Malmö stad 2014 fram Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Syftet med policyn är att säkerställa att Malmö stad lever upp till den särskilda lagstiftning som fastställer de nationella minoriteternas rättigheter.

I enlighet med policyn tog Malmö stad 2016 i samråd med de nationella minoriteterna samer, tornedalingar, judar och sverigefinnar fram program för respektive nationell minoritet. Målet med programmen är att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter utifrån rådande lagstiftning samt att tydliggöra Malmö stads riktningar kring dessa frågor. För den nationella minoriteten romer antogs år 2016 en handlingsplan, med syfte att implementera Malmö stads åtagande med att aktivt tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter utifrån rådande lagstiftning gällande den romska minoriteten.

Policy, program och handlingsplan har under 2019-2020 reviderats för att stämma överens med den förstärkta minoritetslagstiftningen som trädde i kraft i januari 2019. Revideringen har skett i samråd med de nationella minoriteterna. Se listan nedan för dokumenten i sin helhet:

sv